pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 08.05.2019
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2635.10.2019 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

  środa, 08 maj 2019 12:51

  Poznań, dnia 08 maja 2019 r.

  WAT.2635.10.2019

  Zapytanie - oferta na dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla WITD Poznań.

  1. W opublikowanym zapytaniu ofertowym WAT.2635.10.2019 zawarto informację, że zasilacz awaryjny UPS ma posiadać w zestawie osprzęt do zamontowania w szafie RACK. Producent zasilacza spełniającego wymagania specyfikacji dołącza do niego uchwyty tzw. „uszy” do zamocowania go na stałe w szafie. Zgodnie z informacją od producenta te uchwyty są wystarczające przy montażu na dnie szafy, natomiast dla niektórych modeli szaf ten UPS zwisa z tyłu i obniża to stabilność całości. Dlatego też dedykuje do tego zasilacza dodatkowo płatne szyny poprawiające stabilność, rozszerzalne w zakresie 460mm do 740mm.

   Czy Państwo jako Zamawiający wymagacie dostawy tych dodatkowych stabilizujących szyn jako osprzętu, czy też wystarczą proste stałe uchwyty?

   ODP: W specyfikacji nie pojawiło się wskazanie co do sposobu zamontowania w szafie Rack z uwagi na mnogość rozwiązań. Kluczowe jest by zamontowany zasilacz był stabilny na całej długości (nie korzystał z podparcia półki czy innych elementów).

   Jeżeli producent zasilacza standardowo dołącza jedynie przednie uszy, to biorąc pod uwagę znaczną wagę urządzenia taki zestaw montażowy trzeba uznać za niewystarczający. W takim przypadku niezbędny jest zestaw szyn do głębokości 740mm. • 08.05.2019
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2635.10.2019

  środa, 08 maj 2019 07:25

  Poznań, dn. 08.05.2019 r.

  WAT.2635.10.2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Poznaniu z siedzibą przy
  ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla WITD Poznań.

   1. Informacje ogólne:
    Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1759). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
   2. Nazwa i adres Zamawiającego:
    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu,
    ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
    Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
   3. Przedmiot zapytania:
    Przedmiotem zapytania jest dostawa 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
   4. Osoby uprawnione do kontaktu:
    Sławomir Rusiecki, Informatyk, kontakt: tel. 512-050-507, telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: slawomir.rusiecki@witdpoznan.pl witd@poznan.uw.gov.pl ;
   5. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy – do 31 maja 2019 roku.
   6. Termin składania ofert:
    Oferty należy składać do dnia: 15 maja 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres witd@poznan.uw.gov.pl.
   7. Przedmiot Zamówienia:
    1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.witdpoznan.pl)
    2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
     30237280-5 - Akcesoria zasilające
    3. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS dla WITD Poznań – specyfikacja wymagań w załączniku numer 2 do zapytania.
    4. Przedmiot niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, brandowany, w pełni sprawny oraz nieobciążony prawami osób trzecich.
    5. Miejsce wykonania dostawy: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
   8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
    1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
    2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
    3. Całość usług objęta jedną umową ramową, której wzór określa załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
   9. Sposób przygotowania oferty:
    1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
    2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
    3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
   10. Istotne postanowienia umowne:
    Na wykonanie zamówienie zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zarządcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia i rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
   11. Warunki udziału w postepowaniu:
    Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą z zakresu sprzedaży sprzętu i oprogramowania informatycznego
   12. Klauzula informacyjna
    W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
   13. Pozostałe postanowienia:
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
     • odwołania postępowania,
     • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
     • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
     • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
     • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
     • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
     • zmiany ilości zakupionych laptopów, w ramach posiadanych środków na realizację zamówienia.

     Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
    3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy

  Załącznik 2 - specyfikacja zamówienia

  Załącznik 3 - wzór umowy

 • 19.03.2019
  3.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY WAT.272.4.2019 - WYNIK

  wtorek, 19 marzec 2019 13:39

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21