pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 21.01.2019
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2635.1.2019

  poniedziałek, 21 styczeń 2019 14:30

  Poznań, dnia 18.01.2019 r.

  WAT.2635.1.2019

   ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Poznaniu z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z dostępem do Internetu wraz z przeniesieniem numerów telefonicznych używanych obecnie przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana operatora) oraz dostawą telefonów.

   

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz.1579). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz zamawiającego usług telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań. – zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 2.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Sławomir Rusiecki, Informatyk, kontakt: telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: slawomir.rusiecki@witdpoznan.pl; witd@poznan.uw.gov.pl
   Luiza Matelska, specjalista ds. organizacji i logistyki, kontakt: telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: luiza.matelska@witdpoznan.pl; witd@poznan.uw.gov.pl
  5. Termin realizacji: w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 15.02.2019 roku, godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: witd@poznan.uw.gov.pl
   Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Dostawa:
    usług telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z telefonami komórkowymi (zgodne ze specyfikacją wymagań – załącznik numer 2 do zapytania)
   2. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania
   3. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
    64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
    32250000-0 – Telefony komórkowe
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie umową, której wzór określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
   2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
   3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   4. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, zobowiązania zamawiającego, prawa autorskie, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  11. Warunki udziału w postepowaniu:
   Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą z zakresu sprzedaży sprzętu i oprogramowania informatycznego
  12. Klauzula informacyjna
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem ochrony danych - Panią Aleksandrą Zwolińska-Mańczak adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest przeprowadzenie postępowania ofertowego, zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  13. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    • Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy

  Załącznik 2 - specyfikacja zamówienia telefonia komórkowa oraz internet mobilny

 • 19.12.2018
  2.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 1 SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W POZNANIU - WYBÓR OFERTY

  środa, 19 grudzień 2018 14:22

  Poznań, 19.12.2018 r.

  WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR   
             TRANSPORTU DROGOWEGO

         ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

  WAT.272.8.2018

  Na podstawie art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych w sprawie WAT.272.8.2018.

  Zgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę który przedstawił w ofercie najkorzystniejsze warunki i spełnił wszystkie wymagania, przedstawione w SIWZ.

  Nr ofertyNazwa (firma)   i adres Wykonawcy

  Cena wykonania zamówienia brutto

  (PLN)

  GwarancjaZużycie energii (E)Emisja CO2 (W)misja zanieczyszczeń (Z)PKT Suma
  1Auto Handel Centrum Krotoski Cichy sp.j
  ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo

  59 400 zł

  60 pkt

  24 msc

  150,4 MJ/km

  4 pkt

  106g/km

  3 pkt

  0,07

  3 pkt

  70 pkt

  W postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta. Oferta, która wpłynęła od firmy Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy sp. j., ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo uzyskała 70 punktów. Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego jest firma Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy sp. j., ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo, która zaoferowała kwotę łączną w wysokości 59 400 zł brutto.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Poznań

Olsztyn

Wrocław

Szczecin

61 656-77-21

535-729-066

71 326-51-65

91 311-56-40

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21