pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 21.01.2020
  1.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu - wybór oferty

  wtorek, 21 styczeń 2020 08:15

  Poznań, 21.01.2020 r.

  WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 
            TRANSPORTU DROGOWEGO

        ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

  WAT.272.1.2020

  Na podstawie art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych w sprawie WAT.272.1.2020.

  Zgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę który przedstawił w ofercie najkorzystniejsze warunki i spełnił wszystkie wymagania, przedstawione w SIWZ. Zamawiający oceniał oferty według następujących kryteriów:

  Lp

  Kryterium

  Waga

  1

  CENA

  60%     - 0,6

  2

  DOSTĘPNOŚĆ STACJI

  30%   - 0,3

  3

  UPUST CENOWY

  10%   - 0,1

  P = PC + PD + PU, gdzie:
  P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie
  PC – punkty kryterium - cena
  PD – punkty kryterium – dostępność stacji
  PU – punkty kryterium – upust cenowy.

  W postępowaniu przetargowym wpłynęły 1 oferta. Oferta, która wpłynęła od firmy PKN Orlen SA uzyskała 100 punktów. Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego jest firma PKN ORLEN SAul.Chemików 7 , 09-411 Płock, która zaoferowała kwotę łączną za 60 000 litrów ON i 10 000 litrów PB 95 w wysokości 315 000 PLN.

 • 17.01.2020
  2.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu - otwarcie ofert

  piątek, 17 styczeń 2020 13:38

                                                                                                           Poznań 17.01.2020 r.

  WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR    
             TRANSPORTU DROGOWEGO
          ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

  WAT.272.1.2020                                                                                           

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych, dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu”

  Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17/01/2020 o godz. 10:30.

  Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 570000 PLN brutto.

  Termin wykonania zamówienia: do 28.01.2020 r.

   Złożone oferty:

  LPNazwa, adres firmyCena brutto oferty w PLN (C) Czas trwania umowyUpust cenowy, dostępność stacji
  1Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 PŁOCK549.940 złdo 28.01.20231,75%, TAK

  Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wyżej wymienionych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21