• 16.09.2020
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2635.13.2020 - WYNIK

  środa, 16 wrzesień 2020 15:06

  Najkorzystniejszą ofertę, na opublikowane zapytanie ofertowe WAT.2635.13.2020, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w specyfikacji zamówienia, złożyła firma EWAM SYSTEM na kwotę 22695,03 złotych brutto.

  Zaproponowane modele komputerów to Dell Vostro 3681 SFF oraz Dell Vostro 3471 SFF.

 • 04.09.2020
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2512.27.2020

  piątek, 04 wrzesień 2020 14:24

  Poznań, dnia 04.09.2020 r.

  WAT.2512.27.2020

   ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na remont pomieszczenia toalety w siedzibie WITD w Poznaniu.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz.7:15-15:15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania jest remont pomieszczenia toalety usytuowanego na I piętrze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Luiza Matelska, specjalista ds. organizacji i logistyki, kontakt: tel. 512-050-641, telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: luiza.matelska@witdpoznan.plwitd@poznan.uw.gov.pl ;
  5. Termin realizacji: zakończenie wszelkich prac w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 15 listopada 2020 roku.
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 11 września 2020 roku godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub na wskazane w punkcie IV adresy poczty elektronicznej.
   Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Przedmiot oferty:
    Wykonanie remontu pomieszczenia toalety. Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku nr 2 Przedmiar robót.
   2. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania usługi remontu pomieszczenia toalety.
   3. Wskazane jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie umową, której wzór określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
   2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
   3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   4. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, zobowiązania wykonawcy, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  11. Warunki udziału w postepowaniu:
   Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą zakresem wykonywanie usług budowlanych.
  12. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania;
    Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
  13. Klauzula informacyjna:
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy (plik: doc, rozmiar: 80kB)

  Załącznik 2 - przedmiar robót (plik: pdf, rozmiar: 1,1MB)

  Załącznik 3 - umowa (plik: doc, rozmiar: 86,5kB)

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Białystok

Bygdoszcz

Łódź

GITD

85 662-30-77

52 323-83-56

42 639-80-68

22 220-48-45

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21