• 30.08.2021
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2512.19.2021 - WYNIK

  poniedziałek, 30 sierpnia 2021 10:29

  W Zapytaniu ofertowym pn.: "Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku WITD w Poznaniu oraz sporządzenie na podstawie audytu szczegółowej oceny istniejącego poziomu dostępności, a także raportu eksperckiego z rekomendacjami rozwiązań dla poprawy dostępności, wraz z szacunkowymi kosztami tych rozwiązań, zawierającego sformułowane szczegółowe zalecenia w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu w celu spełniania wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" została wybrana oferta firmy ALTIX Sp. z o.o. spełniająca warunki udziału w postępowaniu o łącznej najniższej cenie za wszystkie usługi będące przedmiotem zapytania w kwocie 3500,00 zł netto + VAT.

 • 11.08.2021
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2512.19.2021

  środa, 11 sierpnia 2021 13:41

  Poznań, 11 sierpnia 2021 r.

  WAT.2512.19.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu (dalej WITD w  Poznaniu) z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku WITD w Poznaniu oraz sporządzenie na podstawie audytu szczegółowej oceny istniejącego poziomu dostępności, a także raportu eksperckiego z rekomendacjami rozwiązań dla poprawy dostępności.

   

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku WITD w Poznaniu wskazanego w tabeli załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, oraz sporządzenie na podstawie audytu szczegółowej oceny istniejącego poziomu dostępności, a także raportu eksperckiego z rekomendacjami rozwiązań dla poprawy dostępności, wraz z szacunkowymi kosztami tych rozwiązań, zawierającego sformułowane szczegółowe zalecenia w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku WITD w Poznaniu w celu spełniania wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   Usługi szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do Ogłoszenia – specyfikacja zamówienia.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu: Jerzy Ryniec – sprawy techniczne, architektoniczne budynku, kontakt tel. 61 873 42 06, e-mail: jerzy.ryniec@witdpoznan.pl, Jacek Wiśniewski – sprawy merytoryczne, ustawowe, kontakt: 61 873 42 35, e-mail: jacek.wisniewski@witdpoznan.pl.
  5. Termin wykonania zamówienia: do 15 września 2021 r.
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 25 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres witd@poznan.uw.gov.pl.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.witdpoznan.pl)
   2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
    71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne
    71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
    98200000-5 Usługi konsultacyjne dotyczące zapewnienia równych szans
    79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
    79212000-3 Usługi audytu
    71620000-0 Usługi analizy
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %; przy czym wybrana zostanie oferta o łącznej najniższej cenie za wszystkie usługi będące przedmiotem zapytania w okresie obowiązywania umowy.
   2. Całość usług objęta jedną umową ramową, której wzór określa załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wraz z załączonym pełnomocnictwem.
    Zamawiający w celu przygotowania oferty umożliwia przeprowadzenie oględzin budynku oraz miejsc, które są bezpośrednio związane z wykonaniem usługi zawartej w zapytaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny oględzin. W celu dokonania oględzin oraz uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego wskazaną w pkt III zapytania ofertowego.
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca m.in.: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania Wykonawcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawczą i kary umowne, oraz warunki rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik nr 3 znajdujący się na stronie wraz z ogłoszeniem.
  11. Warunki udziału w postepowaniu:
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
   • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   • wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wykonanie dwóch audytów albo potwierdzenie świadczenia dwóch usług doradczych dla jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (np. kopie dotychczas zrealizowanych umów w tym przedmiocie i/albo rekomendacji z dotychczas zrealizowanych umów w tym przedmiocie; nazwa samej umowy nie jest istotna, o ile szczegółowo wskazany w niej przedmiot będzie m.in. odpowiadać przynajmniej częściowo przedmiotowi zapytania ofertowego; z rekomendacji natomiast musi wynikać, czy zakres przedmiotowy zrealizowanej umowy odpowiada przynajmniej częściowo przedmiotowi zapytania ofertowego).
  12. Klauzula informacyjna
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  13. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
   3. Zmiany treści poszczególnych postanowień Umowy przed jej zawarciem w tym również ich zmiany na uzasadniony wniosek Wykonawcy (Oferenta).
    Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez  Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego z którym zostanie podpisana umowa są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Zamawiający nie ujawnia danych oferentów z którymi nie została podpisana umowa ani informacji zawartych w ofertach pochodzących od  oferentów, z którymi nie zostanie podpisana umowa.
   4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
   5. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC tj. odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

  Załącznik nr 1 - Specyfikacja Przedmiotu Zamowienia (plik: docx, rozmiar: 45,15kB)

  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo - cenowy (plik: docx, rozmiar: 39,68kB)

  Załącznik nr 3 - Wzór umowy (plik: docx, rozmiar: 69kB)

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk: 58 524-12-99

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21