• 15.06.2021
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2512.7.2021

  wtorek, 15 czerwiec 2021 14:19

  Poznań, dn. 15.06.2021 r.

  WAT.2512.7.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Poznaniu z siedzibą przy
  ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na usługi wykonywania przeglądów technicznych, wykonywania czynności konserwacyjnych, a także serwisu systemu sygnalizacji pożaru z Centralą 2X-F2-FB-2-18 oraz systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania są usługi wykonywania przeglądów technicznych, wykonywania czynności konserwacyjnych, a także serwisu systemu sygnalizacji pożaru z Centralą 2X-F2-FB-2-18 oraz systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Luiza Matelska, kontakt: tel. 512-050-641, telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: luiza.matelska@witdpoznan.pl,  witd@poznan.uw.gov.pl
  5. Termin wykonania zamówienia:  do 30 grudnia 2023 roku
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 22 czerwca 2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres witd@poznan.uw.gov.pl
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.witdpoznan.pl)
   2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
    50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
    45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
    45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
    45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
    45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
    45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
    45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
    45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
    45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego
    51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego
    50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
    50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
    50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
    75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej
   1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi wykonywania przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz serwisu systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej, w tym: Serwis oraz konserwacja systemu Sygnalizacji Pożaru, Serwis oraz konserwacja systemu oddymiania wraz ze wszystkimi elementami, Serwis oraz konserwacja drzwi pożarowych i okna oddymiającego, odnotowanie każdej wizyty serwisanta do Książki Eksploatacji Instalacji Sygnalizacji Pożarowej.
   UWAGA: Zainstalowany w budynku Zamawiającego system sygnalizacji pożaru (dalej SSP)z centralą 2X-F2-FB-2-18 oraz system grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej nie jest aktualnie w pełni sprawny i funkcjonalny. W konsekwencji tego Zamawiający oczekuje na początku w ramach usług serwisowych prawidłowego bezusterkowego uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru z centralą 2X-F2-FB-2-18 oraz systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej wraz z ich pełną normalną funkcjonalnością przy braku wyświetlania, drukowania oraz zgłaszania jakichkolwiek komunikatów o błędach, usterkach, uszkodzeniach ani o jakichkolwiek nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu przez centralę systemu SSP według dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego i instrukcji producenta centrali 2X-F2-FB-2-18, w tym również ewentualnie prawidłowego ponownego wykonania części robót instalacyjnych i/lub konfiguracyjnych jeżeli będzie to niezbędne dla osiągnięcia niniejszego celu.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %; przy czym wybrana zostanie oferta o łącznej najniższej cenie za wszystkie usługi będące przedmiotem zapytania w okresie obowiązywania umowy.
   2. Całość usług objęta jedną umową ramową, której wzór określa załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
    Zamawiający w celu przygotowania oferty umożliwia przeprowadzenie oględzin systemu sygnalizacji pożaru
    Istotne postanowienia umowne: Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca m.in.: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania Wykonawcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawczą i kary umowne oraz warunki rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik nr 2 znajdujący się na stronie wraz z ogłoszeniem.
  10. Warunki udziału w postepowaniu:
   1. Załączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego autoryzację od producenta centrali SSP 2X-F2-FB-2-18 spółki Carrier Fire&Security Products, Poland (dawniej UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.) lub potwierdzających odbyte szkolenie w tej spółce albo przez personel autoryzowanych przez nią podmiotów lub osób, w zakresie wykonywania przeglądów technicznych, wykonywania czynności konserwacyjnych oraz serwisu SSP z centralą 2X-F2-FB-2-18 przez przynajmniej jedną osobę mającą świadczyć usługi będące przedmiotem zapytania i umowy albo kopii certyfikatu kwalifikacji rynkowej „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi” uzyskanego w trybie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 21 maja 2019 r. poz. 446) przynajmniej jednej osoby, która ma świadczyć usługi będące przedmiotem zapytania i umowy w imieniu Wykonawcy (Oferenta).
   2. Załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień SEP w zakresie D i E przez jedną osobę oraz uprawnień SEP w zakresie E przez dwie osoby, które mają świadczyć usługi będące przedmiotem zapytania i umowy w imieniu Wykonawcy (Oferenta)
   3. Załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego posiadanie referencji z wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i serwisów Systemów Sygnalizacji Pożarowej
   4. Gotowość do naprawy awarii, czyli przywrócenia funkcjonowania systemu w ciągu 24 godzin od wezwania
   5. Wykonywanie prac serwisowych w czasie dni roboczych w godzinach 7.15 - 15.15
   6. Utylizowanie zużytych materiałów w zakresie wykonawcy.
  11. Klauzula informacyjna
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  12. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
    • zmiany treści poszczególnych postanowień Umowy przed jej zawarciem w tym również ich zmiany na uzasadniony wniosek Wykonawcy (Oferenta).
   3. Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez  Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego z którym zostanie podpisana umowa są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Zamawiający nie ujawnia danych oferentów z którymi nie została podpisana umowa ani informacji zawartych w ofertach pochodzących od  oferentów, z którymi nie zostanie podpisana umowa.
   4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (plik: doc, rozmiar: 87kB)

  Załącznik nr 2 - projekt umowy (plik: doc, rozmiar: 38,3kB)

  Załącznik nr 3 - mapka SSP RYSUNKI (plik: pdf, rozmiar: 406,5kB)

  Załącznik nr 4 - mapka ODDYMIANIE RYSUNKI (plik: pdf, rozmiar: 87,5kB)

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Białystok: 85 662-30-77

Bygdoszcz: 52 323-83-56

Łódź: 785-296-410 
(w godz 8-14)

GITD: 22 220-48-45

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21