pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 11.10.2017
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  środa, 11 październik 2017 09:53

  Poznań, dn. 11 października 2017 r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

  na przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych na rzecz inspektorów oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

  1.  Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego:
   poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Maciej Brzeziński, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego, kontakt: telefon 656-77-11, fax 656-77-10, email: witd@poznan.uw.gov.pl ; maciej.brzeziński@witdpoznan.pl
  4. Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
  5. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 25 października 2017 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
  6. Przedmiot Zamówienia:
   1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.witdpoznan.pl)
   2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
    85.12.10.00-3 Usługi medyczne
    85.12.12.00-5 Specjalistyczne usługi medyczne
    85.12.11.00-4 Ogólne usługi lekarskie
    85.12.00.00-6 Usługi medyczne i podobne
    85.16.00.00-8 Usługi optyczne
   3. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badań lekarskich/ w zakresie:
    1. Badania lekarskie i psychologiczne na stanowisko inspektora transportu drogowego,
    2. Badania lekarskie oraz psychologiczne dla osób dysponujących bronią palną,
    3. Badania lekarskie i psychologiczne dla osób kierujących pojazdem uprzywilejowanym,
    4. Pakiet dwóch wykonywanych jednego dnia badań lekarskich i psychologicznych dla inspektorów transportu drogowego:
     • dla osób dysponujących bronią palną,
     • dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
    5. Pakiet trzech wykonywanych jednego dnia badań lekarskich i psychologicznych dla inspektorów transportu drogowego:
     • na stanowisko inspektora transportu drogowego,
     • dla osób dysponujących bronią palną
     • dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
    6. Badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne).
    Na dzień 11.10.2017 r. zatrudnionych jest u Zamawiającego 60 pracowników
    (41 inspektorów wykonujących działania kontrolne oraz 19 pracowników biurowych)
   4. Miejsce wykonywania usługi: w siedzibie oferenta na terenie miasta Poznania.
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta jedną umową ramową, której wzór określa załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
  8. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  9. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienie zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania oferenta, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia i rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  10. Warunki udziału w postepowaniu
   Wykonawca musi:
   1. Wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia lub;
   2. Dysponować osobą posiadającą powyższe doświadczenie.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca załączy przynajmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia.
  11. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu

  Załącznik 1 - formularz ofertowo - cenowy

  Załącznik 2 - umowa

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Opole

Rzeszów

Katowice

609-102-197

603-560-073

32 428-81-50
(w godz 9-15)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21