pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 23.07.2019
  1.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WAT.2630.1.2019 - PYTANIA I ODPOWIEDZI

  wtorek, 23 lipiec 2019 14:57
 • 18.07.2019
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2512.12.2019

  czwartek, 18 lipiec 2019 13:55

   Poznań, dnia 18.07.2019 r.

  WAT.2512.12.2019

   ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu z siedzibą przy
  ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na remont pomieszczenia toalety w siedzibie WITD w Poznaniu.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania jest remont pomieszczenia toalety usytuowanego na I piętrze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Luiza Matelska, specjalista ds. organizacji i logistyki, kontakt: tel. 512-050-641, telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: luiza.matelska@witdpoznan.plwitd@poznan.uw.gov.pl
  5. Termin realizacji:
   zakończenie wszelkich prac w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy, nie później niż do dnia 15 listopada 2019 roku.
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 24 lipca 2019 roku godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub na wskazane w punkcie IV adresy poczty elektronicznej.
   Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Przedmiot oferty:
    Wykonanie remontu pomieszczenia toalety. Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku nr 2 Przedmiar robót.
   2. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania usługi remontu pomieszczenia toalety.
   3. Wskazane jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie umową, której wzór określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
   2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
   3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   4. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, zobowiązania wykonawcy, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  11. Warunki udziału w postepowaniu:
   Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą zakresem wykonywanie usług budowlanych.
  12. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    • Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    • Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania;
    • Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
  13. Klauzula informacyjna:
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy

  Załącznik 2 - przedmiar robót

  Załącznik 3 - wzór umowy

 • 05.07.2019
  3.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WAT.2630.1.2019

  piątek, 05 lipiec 2019 14:20

  WAT.2630.1.2019

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
  zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zadanie pn.:

  „Usługi pocztowe wskazane w art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz usługi pocztowe w zakresie obsługi przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Operatora Pocztowego na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu wraz z Oddziałami Wydziału Inspekcji w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Gnieźnie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym kurierskich i ewentualnych ich zwrotów"

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego:
   poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  2. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Luiza Matelska, specjalista ds. organizacji i logistyki
   Maciej Brzeziński, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego
   Kontakt: telefon 656-77-11, fax 656-77-10
   email: witd@poznan.uw.gov.pl
  3. Termin wykonania zamówienia:
   36 miesięcy od dnia 01.10.2019 do dnia 30.09.2021 (podpisanie umowy nie później niż 30.08.2019)
  4. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 31.07.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie i ocena ofert 31.07.2019 r. o godz. 10:30.
  5. Przedmiot Zamówienia:
   1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.witdpoznan.pl)
   2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
    64000000-6 – usługi pocztowe i telekomunikacyjne;
    64100000-7 – usługi pocztowe i kurierskie;
    64110000-0 – usługi pocztowe;
    64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów;
    64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek
   3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia do adresata, według:
    1. rodzaju:
     1. przesyłek listowych nierejestrowanych,
     2. przesyłek listowych rejestrowanych,
     3. paczek pocztowych.
    2. kategorii:
     1. przesyłek priorytetowych,
     2. przesyłek ekonomicznych,
    3. świadczenie przez Wykonawcę dla w/w przesyłek rejestrowanych usług komplementarnych:
     1. traktowanie przesyłki – jako przesyłki na „Warunkach szczególnych” - paczki, których zawartość mogą stanowić: płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania,
     2. traktowanie przesyłki, jako przesyłki z zadeklarowaną wartością,
     3. potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.
    4. Dostarczenie w/w przesyłek także na skrytki pocztowe.
    5. Możliwość wysyłania przesyłek nieujętych w Formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy, poza umową zawartą w ramach niniejszego postępowania.
    6. Podane ilości w formularzu ofertowym są szacunkowe i nie stanowią obligatoryjnego warunku ich spełnienia.
   4. Miejsce wykonywania usługi: Poznań i siedziby Oddziałów Wydziału Inspekcji w Kaliszu, Gnieźnie, Pile, Lesznie i Koninie.
   5. Odbiór przesyłek: Poznań – bezpośredni odbiór w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu oraz w Oddziałach Wydziału Inspekcji za pośrednictwem najbliższej placówki pocztowej.
  6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie całkowitej (łącznej) za wykonanie usługi w okresie 36 miesięcy szacowanej wielkości zamówienia określonej w formularzu ofertowym.
   3. Całość usług objęta jedną umową ramową, której zapisy zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawcy.
  7. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni,
   2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
   4. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania,
   5. Pełnomocnictwo/a musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
  8. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. Wykonawca musi posiadać status operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
   2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych,
  9. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienie zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca:  przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania Wykonawcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, warunki rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem
  10. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
    • zmiany postanowień warunków umowy przed jej zawarciem w tym również na wniosek Wykonawcy w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący,
    • zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
    • otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania;
    • podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
   4. Klauzula informacyjna
    W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy

  Załącznik 2 - umowa

  Załącznik I - wykaz oddziałów

  Załącznik II - usługi powszechne

  Załącznik III - zasady poprawnego adresowania

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Opole

Rzeszów

Katowice

609-102-197
(w godz 8-14)

603-560-073

725-259-944
(w godz 8-14)

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21