• 12.10.2021
  1.

  PRZETARG PUBLICZNY WAT.2613.33.2021

  wtorek, 12 października 2021 10:40

  Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku  ruchomego
  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
  w Poznaniu
  (na podstawie rozdz. 3 § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa).

  WAT.2613.33.2021

  1. Nazwa i adres siedziby sprzedającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   Szwajcarska 5, 61-285 Poznań; NIP 778-13-97-526
   tel. 61 656-77-11, fax. 61 656-77-10
   e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl
  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań;
   Termin: 27 październik 2021 r., godz. 10:00, sala wykładowa
  3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5; 61-285 Poznań, w godzinach od 8.30 do 14.00 w terminie od 13.10.2021 r. do 26.10.2021 r.  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
   Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Bartłomiej Mikołajczak - Referent ds. Transportu i Zaopatrzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego
   w Poznaniu, tel. 61 873 42 26 / wew. 206.
  4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
   Samochód osobowy marki Skoda Octavia, rok produkcji 2004, pojemność silnika 1896 cm3 (diesiel), przebieg 260 440 km. Opis stanu technicznego oraz szczegółowych danych pojazdu zamieszczono w załączniku nr 1 niniejszego ogłoszenia o przetargu.
  5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego tj. 450, 00 zł.
   Wadium należy wnieść wyłącznie na rachunek bankowy nr: 37 1010 1469 0000 5513 9120 0000 najpóźniej do dnia 26.10.2021 r. do godz. 10:00. W Tytule przelewu należy wpisać:  „wadium na zakup samochodu Skoda Octavia”.
   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
   Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  6. Cena wywoławcza:
   Cenę wywoławczą ustalono na kwotę:  4 500 zł,
  7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
   • Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać (w załączeniu wzór oferty):
   • datę sporządzenia oferty,
   • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
   • numer PESEL, a w przypadku firm NIP lub REGON, - numer telefonu,
   • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
   • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu publicznego albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego przedmiotu (w załączeniu wzór oświadczenia),
   • dowód wpłaty wadium.
   • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym.
  8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
   Termin składania ofert ustala się na dzień 26.10.2021 r. do godziny 10:00 (okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 oraz potwierdzenie wpłaty wadium) powinna być zaadresowana:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   Szwajcarska 5, 61-285 Poznań;
   z adnotacją : „Oferta na zakup samochodu Skoda Octavia”
   Ofertę można przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na w/w adres. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji między tymi oferentami zawiadamiając ich jednocześnie o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
  9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
   • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
   • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania za nową ofertę;
   • komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
  10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
   Data podpisania umowy zostanie określona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
  11. Inne informacje.
   • przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
   • Oferent – nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
   • wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  12. Ochrona danych osobowych
   1. Strony zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych wzajemnie danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
   2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na inne osoby występujące w imieniu Oferenta.
   3. Odpowiednio każda ze Stron jako administrator danych zobowiązuje się i oświadcza, że będzie wypełniała obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu przystąpienia do postępowania, a druga Strona zobowiązuje się do współpracy w zakresie wykonania tego obowiązku.
   4. Sprzedający przekazuje poniżej klauzulę informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych Oferenta:

    W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  Załączniki:

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Poznań: 61 656-77-21

Olsztyn: 535-729-066

Wrocław: 71 326-51-65

Szczecin: 91 311-56-40

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21