pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 17.01.2018
  1.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu - wybór oferty

  środa, 17 styczeń 2018 13:50

  Poznań, 17.01.2018 r.

  WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
             TRANSPORTU DROGOWEGO

          ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

  WAT. 272.2.2018 

  Na podstawie art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych w sprawie WAT.272.2.2018.

  Zgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę który przedstawił w ofercie najkorzystniejsze warunki i spełnił wszystkie wymagania, przedstawione w SIWZ. Zamawiający oceniał oferty według następujących kryteriów:

  Lp

  Kryterium

  Waga

  1

  CENA

  60%     - 0,6

  2

  DOSTĘPNOŚĆ STACJI

  30%   - 0,3

  3

  UPUST CENOWY

  10%   - 0,1

  P = PC + PD + PU, gdzie:
  P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie
  PC – punkty kryterium - cena
  PD – punkty kryterium – dostępność stacji
  PU – punkty kryterium – upust cenowy.

  W postępowaniu przetargowym wpłynęły 1 oferta. Oferta, która wpłynęła od firmy PKN Orlen SA uzyskała 100 punktów. Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego jest firma PKN ORLEN SA, ul.Chemików 7, 09-411 Płock, która zaoferowała kwotę łączną za 60 000 litrów ON i 10 000 litrów PB 95 w wysokości 315 000 PLN.

 • 16.01.2018
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  wtorek, 16 styczeń 2018 12:53

   Poznań, dnia 16 stycznia 2018 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  w sprawie wykonania ekspertyzy technicznej budynku biurowo-hotelowego na potrzeby dokonania częściowej zmiany sposobu jego użytkowania na funkcję siedziby dla organów administracji publicznej, o której mowa w przepisie art. 71 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz wykonanie dokumentacji, o której mowa w przepisie art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.

  1.  Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynku biurowo-hotelowego na potrzeby dokonania częściowej zmiany sposobu jego użytkowania na funkcję siedziby dla organów administracji publicznej, o której mowa w przepisie art. 71 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz wykonanie dokumentacji, o której mowa w przepisie art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.
   Sporządzona przez Wykonawcę ekspertyza techniczna, zawierająca w swej treści również dokumentację, o której mowa w przepisie art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, na potrzeby dokonania częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku ma być wykonana z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a także z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej i zawierać w swej treści w szczególności:
   1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
   2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
   3. odniesienie do wpływu częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku na warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, wielkości i układu obciążeń oraz wymagań techniczno-budowlanych,
   4. uwzględniać udostępnione przez Zamawiającego dokumenty: decyzję Prezydenta Miasta Poznania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 października 2017 r. oraz projekt systemu sygnalizacji pożaru wraz z projektem systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej z lipca 2017 r., które to będą podstawą do planowanego przetargu na montaż tych systemów;
   5. dokumenty poświadczające posiadanie przez Wykonawcę ekspertyzy technicznej właściwych uprawnień budowlanych, tj. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania ekspertyzy).
   Posiadane przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa w punkcie III d) niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania, będą udostępniane w siedzibie Zamawiającego w trakcie obowiązkowej wizji lokalnej jak i w każdym czasie w godzinach pracy Zamawiającego.
   Sporządzona ekspertyza techniczna ma być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
  4. Wizja lokalna:
   1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert zostanie zorganizowana wizja lokalna, w celu umożliwienia uzyskania wszelkich informacji dla prawidłowego sporządzenia oferty.
   2. Udział w wizji jest obowiązkowy – oferty mogą być składane jedynie po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.
    Uwaga - oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej zostaną odrzucone.
   3. Zamawiający ustali terminy wizji lokalnej, które odbędą się w dniach:19stycznia 2018 r. w godz. 9:00-13:00, 23 stycznia 2018 r. w godz. 10:00-14:00 oraz 25 stycznia 2018 r. w godz. 10:00-14:00, pozostawiając do wyboru Wykonawcy, z którego ze wskazanych terminów skorzysta. Innego terminu wizji lokalnej nie przewiduje się.
  5. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Maciej Brzeziński, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego, kontakt: telefon 656-77-11, fax 656-77-10 email: witd@poznan.uw.gov.pl ; maciej.brzeziński@witdpoznan.pl
  6.      Termin wykonania ekspertyzy technicznej: w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
  7. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 26 stycznia 2018 roku w siedzibie Zamawiającego lub na wskazane w punkcie V adresy poczty elektronicznej.
   Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.
  8. Przedmiot Zamówienia:
   1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
    31625100-4 - Systemy wykrywania ognia,
    31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe,
    71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,
    71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów,
    71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje,
    71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją,
    71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
    71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
    71313410-2 - Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego,
    71315210-4 - Usługi doradcze w zakresie budownictwa,
    71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne,
    71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego,
    71530000-2 - Doradcze usługi budowlane,
    71540000-5 - Usługi zarządzania budową,
    71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym,
    71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego,
    71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego,
    71631400-4 - Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych
    71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie umową, której wzór określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  10. VIII. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
   4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   5. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
  11. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, zobowiązania zamawiającego, prawa autorskie, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  12. Warunki udziału w postepowaniu:
   Wykonawca musi wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia lub dysponować osobą posiadającą powyższe doświadczenie – przez doświadczenie rozumie się wykonanie co najmniej jednej ekspertyzy technicznej w celu zmiany sposobu użytkowania budynku przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca załączy przynajmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia.
  13. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu

  Załącznik 1 - formularz ofertowo - cenowy

  Załącznik 2 - umowa

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21