• 24.01.2022
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2635.2.2021

  poniedziałek, 24 stycznia 2022 12:10

  Poznań, dn. 24.01.2022 r.

  WAT.2635.2.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Poznaniu z siedzibą przy
  ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na dostawę laptopów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla WITD Poznań.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019).
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania jest dostawa 10 szt. laptopów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań. Zamawiający informuje, że może zwiększyć minimalnie ilość zamówienia  w ramach przewidzianego budżetu.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Sławomir Rusiecki, starszy specjalista ds. informatyki, kontakt: tel. 512-050-507, telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: slawomir.rusiecki@witdpoznan.pl, witd@poznan.uw.gov.pl
  5. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy – 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż 25 lutego 2022 r.
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 2 lutego 2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres witd@poznan.uw.gov.pl.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.witdpoznan.pl)
   2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
    30213100-6 Komputery przenośne
    30237270-2 Torby na komputery przenośne
    48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

    48620000-0 Systemy operacyjne
    48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania
    48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
   3. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 10 szt. laptopów wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla WITD Poznań – specyfikacja wymagań w załączniku numer 2 do zapytania.
   4. Przedmiot niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, brandowany, w pełni sprawny oraz nieobciążony prawami osób trzecich.
   5. Miejsce wykonania dostawy: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta jedną umową ramową, której wzór określa załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienie zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia i rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie wraz z ogłoszeniem.
  11. Warunki udziału w postepowaniu:
   Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą z zakresu sprzedaży sprzętu i oprogramowania informatycznego
  12. Klauzula informacyjna
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  13. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
    • zmiany ilości zakupionych laptopów, w ramach posiadanych środków na realizację zamówienia.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy (format pliku: docx, rozmiar pliku: 44,45kB)

  Załącznik 2 - specyfikacja zamówienia (format pliku: docx, rozmiar pliku: 15,22kB)

  Załącznik 3 - wzór umowy (format pliku: docx, rozmiar pliku: 23,24kB)

  Załącznik 4 - CPU Passmark Mark - 20220119 (format pliku: pdf, rozmiar pliku: 614 kB)

 • 12.01.2022
  2.

  PRZETARG PUBLICZNY WAT.2613.45.2021 - WYNIK

  środa, 12 stycznia 2022 08:34

  W nawiązaniu do przetargu publicznego WAT.2613.45.2021, dotyczącego sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Harpagan Usługi Leśne - Marcin Koprowicz. Kwota oferty 20 100,00 zł.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Białystok: 85 662-30-77

Bygdoszcz: 52 323-83-56

Łódź: 785-296-410 
(w godz 8-14)

GITD: 22 220-48-45

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21