pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 13.09.2018
  1.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Instalacja systemu sygnalizacji systemu pożarowego oraz systemu grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5 - wybór oferty

  czwartek, 13 wrzesień 2018 13:14
 • 10.09.2018
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  poniedziałek, 10 wrzesień 2018 15:09
 • 07.09.2018
  3.

  ZAPYTANIE OFERTOWE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  piątek, 07 wrzesień 2018 10:08
 • 05.09.2018
  4.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  środa, 05 wrzesień 2018 13:29

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia do adresata.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Nr sprawy WAT.2635.6.2018
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego:
   poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Maciej Brzeziński, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego,
   Kontakt: telefon 656-77-11, fax 656-77-10
   email: witd@poznan.uw.gov.pl ; maciej.brzeziński@witdpoznan.pl
  4. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (podpisanie nie później niż 01.10.2018)
  5. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 12 września 2018 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
  6. Przedmiot Zamówienia:
   1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.witdpoznan.pl)
   2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
    64.00.00.00-6 – usługi pocztowe i telekomunikacyjne;
    64.10.00.00-7 – usługi pocztowe i kurierskie;
    64.11.00.00-0 – usługi pocztowe;
    64.11.20.00-4 – usługi pocztowe dotyczące listów;
   3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia do adresata, według:
    1. rodzaju:
     1. przesyłek listowych nierejestrowanych,
     2. przesyłek listowych rejestrowanych,
     3. paczek pocztowych.
    2. kategorii:
     1. przesyłek priorytetowych,
     2. przesyłek ekonomicznych,
    3. świadczenie przez Wykonawcę dla w/w przesyłek rejestrowanych usług komplementarnych:
     1. traktowanie przesyłki – jako przesyłki na „Warunkach szczególnych” - paczki, których zawartość mogą stanowić: płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczania i doręczania,
     2. traktowanie przesyłki, jako przesyłki z zadeklarowaną wartością,
     3. potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.
    4. Dostarczenie w/w przesyłek także na skrytki pocztowe.
    5. Możliwość wysyłania przesyłek nieujętych w Formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy, poza umową zawartą w ramach niniejszego postępowania.
    6. Podane ilości w formularzu ofertowym są szacunkowe i nie stanowią obligatoryjnego warunku ich spełnienia.
   4. Miejsce wykonywania usługi: Poznań i siedziby oddziałów terenowych w Kaliszu, Gnieźnie, Pile, Lesznie i Koninie.
   5. Odbiór przesyłek: Poznań – bezpośredni odbiór w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, w oddziałach terenowych za pośrednictwem najbliższej placówki pocztowej.
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta jedną umową ramową, której zapisy zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawcy.
  8. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  9. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienie zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zarządcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia i rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  10. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    • Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. Klauzula informacyjna
    W myśl art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informujemy, że administratorem danych osobowych wykonawcy jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. Inspektorem ochrony danych jest Pani Aleksandra Zwolińska-Mańczak adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest przeprowadzenie postępowania ofertowego oraz zawarcie umowy, a także rozliczenia finansowo-księgowe. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu ofertowym i do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną. Dane osobowe wykonawcy mogą zostać ujawnione bankom, kancelariom prawnym, dostawcom IT oraz organom kontrolnym. Na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r., wykonawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
   4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy

  Załącznik 2 - umowa

  Załącznik I - wykaz

  Załącznik II - usługi powszechne

  Załącznik III - Zasady poprawnego adresowania

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Opole

Rzeszów

Katowice

609-102-197

603-560-073

32 428-81-50
(w godz 9-15)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21