pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 28.01.2020
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2512.1.2020 - WYBÓR OFERTY

  wtorek, 28 styczeń 2020 11:11

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na opublikowane zapytanie ofertowe w sprawie WAT.2512.1.2020.

  Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w specyfikacji zamówienia, złożyła Pani Katarzyna Kosmacz na kwotę 300 złotych netto.

 • 21.01.2020
  2.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu - wybór oferty

  wtorek, 21 styczeń 2020 08:15

  Poznań, 21.01.2020 r.

  WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 
            TRANSPORTU DROGOWEGO

        ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

  WAT.272.1.2020

  Na podstawie art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych w sprawie WAT.272.1.2020.

  Zgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wybrał Wykonawcę który przedstawił w ofercie najkorzystniejsze warunki i spełnił wszystkie wymagania, przedstawione w SIWZ. Zamawiający oceniał oferty według następujących kryteriów:

  Lp

  Kryterium

  Waga

  1

  CENA

  60%     - 0,6

  2

  DOSTĘPNOŚĆ STACJI

  30%   - 0,3

  3

  UPUST CENOWY

  10%   - 0,1

  P = PC + PD + PU, gdzie:
  P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie
  PC – punkty kryterium - cena
  PD – punkty kryterium – dostępność stacji
  PU – punkty kryterium – upust cenowy.

  W postępowaniu przetargowym wpłynęły 1 oferta. Oferta, która wpłynęła od firmy PKN Orlen SA uzyskała 100 punktów. Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego jest firma PKN ORLEN SAul.Chemików 7 , 09-411 Płock, która zaoferowała kwotę łączną za 60 000 litrów ON i 10 000 litrów PB 95 w wysokości 315 000 PLN.

 • 17.01.2020
  3.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu - otwarcie ofert

  piątek, 17 styczeń 2020 13:38

                                                                                                           Poznań 17.01.2020 r.

  WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR    
             TRANSPORTU DROGOWEGO
          ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

  WAT.272.1.2020                                                                                           

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych, dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu”

  Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17/01/2020 o godz. 10:30.

  Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 570000 PLN brutto.

  Termin wykonania zamówienia: do 28.01.2020 r.

   Złożone oferty:

  LPNazwa, adres firmyCena brutto oferty w PLN (C) Czas trwania umowyUpust cenowy, dostępność stacji
  1Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 PŁOCK549.940 złdo 28.01.20231,75%, TAK

  Dodatkowo Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wyżej wymienionych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 • 15.01.2020
  4.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2635.1.2020 - WYNIK

  środa, 15 styczeń 2020 08:28

  Najkorzystniejszą ofertę, na opublikowane zapytanie ofertowe WAT.2635.1.2020, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w specyfikacji zamówienia, złożyła firma Redicreo na kwotę 32 428,95 złotych brutto.

  Zaproponowany model laptopa to Dell Vostro 3580, a komputera stacjonarnego to Dell Vostro 3670.

 • 08.01.2020
  5.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

  środa, 08 styczeń 2020 19:50
  Ogłoszenie nr 501094-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu: Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
   
  Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Nie

  Nazwa projektu lub programu
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Szwajcarska  5 , 61-285  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 567 720, e-mail maciej.brzezinski@witdpoznan.pl, faks 616 567 710.
  Adres strony internetowej (URL): www.witdpoznan.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Nie
  www.witdpoznan.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Nie
  www.witdpoznan.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  ul.Szwajcarska 5, 61-285 Poznań

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu
  Numer referencyjny: WAT.272.1.2020
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup paliw płynnych dla pojazdów służbowych WITD Poznań w ilości 90000 litrów ON, 18000 litrów benzyny bezołowiowej PB95 oraz 2000 litrów dodatku ADBLUE na lata 2020-2023 przy pomocy kart flotowych w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Miejsce realizacji zamówienia:Zakup paliw płynnych w przynajmniej 95 % na terenie województwa wielkopolskiego: Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość zakupu paliwa przez Zamawiającego na terenie miasta Poznania oraz w oddziałach terenowych Zamawiającego, tj. Pile, Koninie, Kaliszu, Gnieźnie i Lesznie. Na terenie miasta Poznania Wykonawca musi posiadać co najmniej 5 stacji paliw. Musi posiadać w oddziałach terenowych WITD, tj. w Pile, Koninie, Lesznie, Gnieźnie i Kaliszu lub w promieniu 20 kilometrów od każdego z tych miast co najmniej 2 stacje paliw. Stacje paliw powinny być czynne całodobowo. Zakup paliw płynnych w ilości maksymalnej 5% na terytorium pozostałej części kraju. 3. Wykonawca musi zapewnić bezgotówkową realizację zakupów paliwa płynnego za pomocą kart flotowych na następujących zasadach: Wystawienie faktury zbiorczej – 2 razy w miesiącu, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, Termin płatności faktury zbiorczej – 21 dni od daty wystawienia faktury. Rejestracja ilości i rodzaju paliwa przy tankowaniu paliwa z podaniem aktualnego przebiegu pojazdu, Płatność przelewem bankowym, Zaoferowany w ofercie procentowy upust jest stały w trakcie obowiązywania umowy i dotyczy wszystkich paliw będących przedmiotem zamówienia. Na każdej fakturze VAT dostawca winien umieszczać obowiązującą aktualnie cenę brutto dla Zamawiającego po odliczeniu kwoty ww. upustu oraz wskazać łączną wartość brutto udzielonego upustu co do wydanego paliwa, Ilość kart płatniczych lub flotowych jest uzależniona od ilości środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 228:2013-04E dla benzyny bezołowiowej Pb95, PN-EN 590:2013-12P dla oleju napędowego ON. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).

  II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  09132100-4
  09134100-8


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:  36   lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, tj. posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych: - koncesję lub pozwolenie wymagane do prowadzenia detalicznej sprzedaży oraz dystrybucji paliw lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, jak i również:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, tj. posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych: - na terenie miasta Poznania Wykonawca powinien posiadać co najmniej 5 stacji paliw., a także winien posiadać w oddziałach terenowych WITD, tj. w Pile, Koninie, Lesznie, Gnieźnie i Kaliszu lub w promieniu 20 kilometrów od każdego z tych miast przynajmniej 2 stacje paliw – parametr dostępności stacji paliw jest punktowany zgodnie z rozdziałem XVI niniejszej SIWZ.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – składany na wezwanie Zamawiającego; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019, poz.700).
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  wykaz stacji paliw na terenie województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast – siedziby głównej WITD Poznań oraz oddziałów terenowych w Koninie, Kaliszu, Pile, Lesznie oraz w Gnieźnie, dowodami o których mowa powyżej jest wypełniony załącznik nr 4 – wykaz stacji paliw lub aktualny spis stacji paliw na wzorze dokumentu Wykonawcy potwierdzający spełnianie warunku;
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
   
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Nie
  Informacja na temat wadium

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena wykonania zamówienia60,00
  dostepność stacji paliw30,00
  upust cenowy10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
   
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
   
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
   
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
   
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
   

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
   

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
   

  Informacje dodatkowe:
   
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2020-01-17, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
  IV.6.5) Informacje dodatkowe:
   

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Opole

Rzeszów

Katowice

609-102-197
(w godz 8-14)

603-560-073

725-259-944
(w godz 8-14)

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21