• 21.01.2021
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2635.1.2021 - PYTANIE I ODPOWIEDŹ

  czwartek, 21 styczeń 2021 11:39

  W odpowiedzi na zapytanie mailowe z dnia 20 stycznia 2021 roku Zamawiający wyjaśnia co następuje:

  Proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców dopuszczając możliwość złożenia oferty jedynie przez operatorów infrastrukturalnych?

  Zamawiający stosuje zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców spełniających wymogi zawarte w specyfikacji zamówienia.

  W specyfikacji zamówienia określono wymóg operatorów infrastrukturalnych, który spełnia kilka podmiotów działających na rynku. Zamawiający dopuszcza oferty wszystkich operatorów infrastrukturalnych, czyli takich którzy świadczą usługi na własnej infrastrukturze.

  Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 19 czerwca  2020 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 1086). 

 • 19.01.2021
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2635.1.2021

  wtorek, 19 styczeń 2021 12:21

  Poznań, dnia 19.01.2021 r.

  WAT.2635.1.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Poznaniu z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z dostępem do Internetu wraz z przeniesieniem numerów telefonicznych używanych obecnie przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana operatora) oraz dostawą telefonów.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 19 czerwca  2020 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 1086). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285  Poznań.
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz zamawiającego usług telefonii komórkowej i Internetu mobilnego  wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań. – zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 2.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Sławomir Rusiecki, starszy specjalista ds. informatyki, kontakt: telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: slawomir.rusiecki@witdpoznan.plwitd@poznan.uw.gov.pl
   Luiza Matelska, specjalista ds. organizacji i logistyki, kontakt: telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: luiza.matelska@witdpoznan.pl; witd@poznan.uw.gov.pl
  5. Termin realizacji:
   W ciągu 30 dni od podpisania umowy.
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 2.02.2021 roku  godzina 12:00 w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: witd@poznan.uw.gov.pl
   Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Dostawa:
    usług telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z telefonami komórkowymi (zgodne ze specyfikacją wymagań – załącznik numer 2 do zapytania)
   2. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania
   3. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
    64212000-5 - Usługi telefonii komórkowej
    32250000-0 – Telefony komórkowe
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie umową, na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
   2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
   3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   4. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie podpisana umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności oraz warunki gwarancji zamawianego sprzętu.
  11. Warunki udziału w postepowaniu:
   Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą z zakresu sprzedaży sprzętu i oprogramowania informatycznego
  12. Klauzula informacyjna
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  13. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    • Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy (format pliku: doc, rozmiar pliku: 85kB)

  Załącznik 2 - specyfikacja zamówienia (format pliku: doc, rozmiar pliku: 49kB)

 • 15.01.2021
  3.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2512.3.2021

  piątek, 15 styczeń 2021 14:31

  Poznań, dnia 15.01.2021

  WAT.2512.3.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Poznaniu z siedzibą przy
  ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń  Oddziału Wydziału Inspekcji w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 55 m², znajdujących się na VII piętrze budynku przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile. Całkowita powierzchnia: 55 m² składa się z pokoi 717, 717a, 717b o powierzchni 13,5 m² każdy oraz z pokoju 718 o powierzchni 14,5 m².
   Budynek należy do Powiatowej Komendy Policji w Pile.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Karolina Nabrzęcka, administrator Wydziału Administracyjno-Technicznego, kontakt: telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: witd@poznan.uw.gov.pl ; karolina.nabrzecka@witdpoznan.pl
  5. Termin realizacji:
   25.01.-31.12.2021 r.
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 22.01.2020 roku w siedzibie Zamawiającego lub na wskazane w punkcie IV adresy poczty elektronicznej. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Powierzchnie objęte usługą:
    Pomieszczenia biurowe sprzątanie raz w tygodniu, powierzchnia 55 m².
    Usługa sprzątania obejmuje; utrzymanie czystości poprzez sprzątanie raz w tygodniu, w godzinach 8.00-15.00, polegające na:
    • odkurzaniu, zamiataniu i myciu podłóg w pomieszczeniach biurowych, czyszczeniu mebli biurowych, biurek, szaf i krzeseł, opróżnianiu pojemników na śmieci, pojemników niszczarek, wymianie worków na śmieci, czyszczeniu drzwi, parapetów grzejników;
    • myciu okien wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń wymienionych w ust 1.
    • (w tym również powierzchnie ościeżnic) wraz z parapetami wewnętrznymi
    • i zewnętrznymi – 2 razy w roku.
   2. Zamawiający zapewni Wykonawcy narzędzia niezbędne do wykonania powierzonej pracy oraz zobowiązuje się do zaopatrzenia w środki czystości (myjąco – odkażające), m.in. do sprzątania, czyszczenia, mycia, potrzebnych do wykonania powyższych prac oraz zakupu papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i mydła.
   3. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia.
   4. Usługi muszą być wykonywane w godzinach pracy urzędu.
   5. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
    90910000-9 Usługi sprzątania
    90919200-4 Usługi sprzątania biur
    90911300-9 Usługi czyszczenia okien
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100%.
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie umową, której wzór określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
   4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   5. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, zobowiązania zamawiającego, prawa autorskie, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  11. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie sprzątania powierzchni biurowych.
   2. Wykonawca może być osobą fizyczną (zawarcie umowy zlecenia).
   3. Osoba wykonująca prace na terenie biur Oddziału Wydziału Inspekcji w Pile musi przejść pozytywną weryfikację przez Policję (w zakresie niekaralności).
  12. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
     Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
  1. Klauzula informacyjna
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy (plik: doc, rozmiar: 78,5kB)

  Załącznik 2 - wzór umowy (plik: doc, rozmiar: 45kB)

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów: 95 72-55-101

Katowice: 32 42-88-150

Kraków: 12 416-51-22

Radom: 48 629-87-43

 

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21