• 01.04.2021
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2632.22.2021 - PYTANIA I ODPOWIEDZI [AKTUALIZACJA]

  czwartek, 01 kwiecień 2021 12:57

  W nawiązaniu do złożonych pytań Zamawiający wyjaśnia co następuje:

  • Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie pojazdów nie wyposażonych w przednie światła przeciwmgielne?
   oraz podobne pytanie, które zostało zadane
   Czy zamawiający dopuści samochody bez świateł przednich przeciwmgłowych?
   Odpowiedź: Nie, są one jednym z wymogów poprawiających bezpieczeństwo.

  • Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu pojazd z silnikiem benzynowym hybrydowym o pojemności 1798 cm3?
   Nie, pojemność silnika do 1600 cm3 uznajemy za graniczną, przekroczenie powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
  • Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu samochód z Zintegrowany radioodtwarzacz MP3 lub z funkcją USB bez sterowania w kole kierownicy bez fabrycznego zestawu głośnomówiącym Bluetooth – zestaw głośnomówiący Bluetooth zintegrowany z radioodtwarzaczem?
   Nie, jest to jeden z elementów poprawiających bezpieczeństwo i komfort. Fabryczne rozwiązania zapewniają oczekiwaną funkcjonalność. Dlatego zamawiający nie dopuszcza rozwiązań innych niż wymienione w zapytaniu ofertowym. 

  • Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu samochód z  silnikiem benzynowym z fabryczna instalacją LPG wyprodukowanego w 2021, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapytania?
   Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na alternatywnym zasilaniu innym rodzajem paliwa.

  • Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu samochód z  Zintegrowanym radioodtwarzacz MP3 z funkcją USB ze sterowaniem pod kierownicą z fabrycznym zestawem głośnomówiącym Bluetooth?
   Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego pojazd winien być wyposażony w sterowanie w kole kierownicy. Zamawiający rozumie przez to fabryczne rozwiązanie, powszechnie stosowane przez producentów, polegające na umieszczenie przycisków w kole kierowniczym. Jest to w rozumieniu Zamawiającego gwarancją kompatybilności, niezawodności, komfortu i bezpieczeństwa obsługi zestawu.

 • 30.03.2021
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE WAT.2632.22.2021

  wtorek, 30 marzec 2021 13:55

  Poznań, dn. 30.03.2021 r.

  WAT.2632.22.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Poznaniu z siedzibą przy
  ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na dostawę 2 (dwóch) pojazdów osobowych nieoznakowanych dla celów kontrolnych inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 3 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zapytania jest dostawa 2 (dwóch) pojazdów osobowych nieoznakowanych dla celów kontrolnych inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu – rok produkcji 2020 lub 2021.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Maciej Brzeziński, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego, kontakt: telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: witd@poznan.uw.gov.pl
  5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 19 lipca 2021 roku
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 9 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres witd@poznan.uw.gov.pl.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (www.witdpoznan.pl)
    Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
    34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
    34110000-1 – Samochody osobowe
    34115000-6 – Inne samochody pasażerskie
    34113100-3 - Jeepy
    34113300-5 – Pojazdy terenowe
   2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 2 (dwóch) pojazdów osobowych nieoznakowanych dla celów kontrolnych inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu – specyfikacja wymagań, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
   3. Dostarczone samochody muszą być kompletne oraz wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych)  i prawnych, a także praw osób trzecich. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotów umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
   4. Samochody muszą spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.)
   5. Samochody osobowe muszą spełniać wymagania normy emisji spalin min. EURO 6.
   6. W przypadku samochodów niezarejestrowanych w Polsce samochody osobowe muszą spełniać wymagania normy emisji spalin Euro 6d-ISC-FCM. W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce samochody osobowe mogą spełniać jedną z obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r. norm emisji spalin pod warunkiem, że umożliwia ona rejestrację pojazdu przez Zamawiającego.
   7. Samochody osobowe muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami Rozdziału 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
   8. Zamawiający nie wymaga, aby samochody były objęte ubezpieczeniem komunikacyjnym.
   9. Samochody osobowe oprócz homologacji muszą posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów.
   10. Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny w Autoryzowanej Stacji Obsługi z siedzibą w promieniu maksymalnie 20 kilometrów od miasta Poznania.
   11. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
    1. mechaniczna na pojazd (silnik i podzespoły) – min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów
    2. powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy
    3. perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 72 miesiące.
     Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 2 lata.
   12. Miejsce wykonania dostawy: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta jedną umową ramową, której wzór określa załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienie zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zarządcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia i rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie wraz z ogłoszeniem, załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  11. Warunki udziału w postepowaniu:
   • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   • Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  12. Klauzula informacyjna
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego i zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  13. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami,
     Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (plik: doc, rozmiar: 84kB)

  Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zapytania ofertowego (plik: doc, rozmiar: 40kB)

  Załącznik nr 3 - wzór umowy (plik: doc, rozmiar: 100,5kB)

 • 29.03.2021
  3.

  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE WAT.272.2.2021 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  poniedziałek, 29 marzec 2021 11:57
 • 25.03.2021
  4.

  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE WAT.272.2.2021 - OTWARCIE OFERT

  czwartek, 25 marzec 2021 13:16

  Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

  1. WARO sp. z o.o.
   Warszawska 158
   43-300 Bielsko - Biała
   Cena ofertowa (w zł brutto) - 173 307,00
  2. MM CARS sp. z o.o.
   Lotnisko 81
   40-271 Katowice
   Cena ofertowa (w zł brutto) - 178 310,00
  3. AUTOTECH sp. z o.o.
   Władysławowo 41
   82-300 Elbląg
   Cena ofertowa (w zł brutto) - 160 400,00
  4. GRUPA PGD sp. z o.o.
   Rzemieslnicza 26
   30-403 Kraków
   Cena ofertowa (w zł brutto) - 180 810,00
  5. AUTO PODLASIE sp. z o.o.
   Terespolska 14
   08-110 SIEDLCE
   Cena ofertowa (w zł brutto) - 265 994,00
  6. Karlik sp. z o.o.
   Kaliska 28
   61-131 Poznań
   Cena ofertowa (w zł brutto) - 134 684,00

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Gorzów: 95 725-51-01

Kraków: 695-301-299
(w godz 8:30-15:00)

Radom: 48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21