pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 03.08.2017
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  czwartek, 03 sierpień 2017 16:02

  Poznań, dn. 03.08.2017 r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

  na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) w zakresie przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach biurowych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zamówienie   o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Maciej Brzeziński, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego, kontakt: telefon 656-77-11, fax 656-77-10 email: witd@poznan.uw.gov.pl ; maciej.brzezinski@witdpoznan.pl
  4. Termin wykonania projektu: w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.
  5. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 10 sierpnia 2017 roku w siedzibie Zamawiającego lub na wskazane w punkcie III adresy poczty elektronicznej.
  6. Przedmiot Zamówienia:
   1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
    45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne
   2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające przygotowaniu dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) w zakresie przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach biurowych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.
   3. Miejsce wykonywania usługi: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie umową, której wzór określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  8. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  9. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zarządcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia i rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  10. Warunki udziału w postepowaniu:
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca musi posiadać doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 1 dokumentacji przetargowej (kosztorysu, STWiOR oraz przedmiaru robót) dotyczącej budynku użyteczności publicznej o zakresie analogicznym jak przedmiot zamówienia,
   3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca załączy przynajmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia.
  11. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    • Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu

  Załącznik 1 - formularz ofertowo - cenowy

  Załącznik 2 - umowa

 • 24.07.2017
  2.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  poniedziałek, 24 lipiec 2017 13:56

  Poznań, dn. 24.07.2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Na monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiekcie polegających na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego i przekazujących odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu oraz montaż, konserwacji i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z CCTV w obiekcie.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego:
   poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Maciej Brzeziński, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego,
   Kontakt: telefon 656-77-11, fax 656-77-10
   email: witd@poznan.uw.gov.pl ; maciej.brzeziński@witdpoznan.pl
  4. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
  5. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 10 sierpnia 2017 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
  6. Przedmiot Zamówienia:
   1. Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.witdpoznan.pl) stanowiący załącznik nr 1.
   2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
    50.00.00.00-5- usługi naprawcze i konserwacyjne;
    50.30.00.00-8- usługi w zakresie naprawy i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
    50.34.20.00-4 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio
    50.34.30.00-1 usługi w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń video
    31.62.53.00-6 alarmy antywłamaniowe
    79.71.10.00-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
   3. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające, monitorowaniu sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiekcie polegającym na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego i przekazujących odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, konserwacji i serwisie urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV w zakresie:
    1. Najmu urządzeń umożliwiających monitorowanie lokalnego systemu alarmowego w obiekcie,
    2. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego,
    3. Podejmowania interwencji w obiekcie polegającym na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego,
    4. Przekazujących odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu,
    5. Pełnienie serwisu całodobowego,
    6. Sprawdzania stanu centrali, czujek, kamer, szyfratorów, sygnalizatorów optyczno-akustycznych, zasilania awaryjnego i innych urządzeń wchodzących w skład systemu sygnalizacji włamania oraz monitoringu obiektu,
    7. Wymiany zużytych bezpieczników i akumulatorów,
    8. Sprawdzenia całości okablowania, stanu akumulatorów i pomiaru napięć w punktach pomiarowych,
    9. Sprawdzenia sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu,
    10. Dokonania wpisu w dzienniku konserwacji po wykonaniu wyżej wymienionych postanowień,
   4. Miejsce wykonywania usługi: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań oraz ul. Piaseckiego – parking usytuowany przy budynku siedziby WITD Poznań przy ul. Szwajcarskiej 5.
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta jedną umową ramową, której wzór określa załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
  8. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać Wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  9. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienie zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zarządcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia i rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  10. Warunki udziału w postepowaniu
   Wykonawca musi:
   1. Wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia lub;
   2. Dysponować osobą posiadającą powyższe doświadczenie.
   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca załączy przynajmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia.
  11. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami
    • Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu

  Załącznik 1 - formularz ofertowo - cenowy

  Załącznik 2 - umowa

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Poznań

Olsztyn

Wrocław

Szczecin

61 656-77-21

89 533-63-47

71 326-51-65

91 311-56-40

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21