pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 09.11.2018
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  piątek, 09 listopad 2018 14:44

  Poznań, dnia 07.11.2018 r.

  WAT.2512.24.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Poznaniu z siedzibą przy
  ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań zaprasza do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń oddziału Wydziału Inspekcji w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz.7.15-15.15
  3. Przedmiot zapytania:
   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 55 m², znajdujących się na VII piętrze budynku przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile. Całkowita powierzchnia: 55 m² składa się z pokoi 717, 717a, 717b o powierzchni 13,5 m² każdy oraz z pokoju 718 o powierzchni 14,5 m².
   Budynek należy do Powiatowej Komendy Policji w Pile.
  4. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Luiza Matelska, specjalista ds. organizacji i logistyki Wydziału Administracyjno-Technicznego, kontakt: telefon 61 656-77-11, fax 61 656-77-10 email: witd@poznan.uw.gov.pl ; luiza.matelska@witdpoznan.pl
  5. Termin realizacji: od 20.11.2018.
  6. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 19 listopada 2018 roku w siedzibie Zamawiającego lub na wskazane w punkcie IV adresy poczty elektronicznej. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.
  7. Przedmiot Zamówienia:
   1. Powierzchnie objęte usługą:
    Pomieszczenia biurowe sprzątanie raz w tygodniu, powierzchnia 55 m² 
    Usługa sprzątania obejmuje; utrzymanie czystości poprzez sprzątanie raz w tygodniu, w godzinach 8.00-15.00, polegające na:
    1. odkurzaniu, zamiataniu i myciu podłóg w pomieszczeniach biurowych, czyszczeniu mebli biurowych, biurek, szaf i krzeseł, opróżnianiu pojemników na śmieci, pojemników niszczarek, wymianie worków na śmieci, czyszczeniu drzwi, parapetów grzejników.
    2. myciu okien wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń wymienionych w ust 1. (w tym również powierzchnie ościeżnic) wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi - 2 razy w roku.
   2. Zamawiający zapewni Wykonawcy narzędzia niezbędne do wykonania powierzonej pracy oraz zobowiązuje się do zaopatrzenia w środki czystości (myjąco – odkażające) m.in. do sprzątania, czyszczenia, mycia, potrzebnych do wykonania powyższych prac oraz zakupu papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i mydła.
   3. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia.
   4. Usługi muszą być wykonywane w godzinach pracy urzędu.
   5. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
    90910000-9 Usługi sprzątania :
    90919200-4 Usługi sprzątania biur
    90911300-9 Usługi czyszczenia okien
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie umową, której wzór określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  9. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą od 20 listopada 2018 roku.
   2. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
   4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   5. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.     
  10. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienia zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zamawiającego, zobowiązania zamawiającego, prawa autorskie, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  11. Warunki udziału w postępowaniu:
   1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie sprzątania powierzchni biurowych.
   2. Wykonawca może być osobą fizyczną (zawarcie umowy zlecenia).
   3. Osoba wykonująca prace na terenie biur Oddziału Wydziału Inspekcji w Pile musi przejść pozytywną weryfikację przez Policję (w zakresie niekaralności).
  12. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    • Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.
  13. Klauzula informacyjna
   W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z Inspektorem ochrony danych - Panią Aleksandrą Zwolińska-Mańczak adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest przeprowadzenie postępowania ofertowego, zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania ofertowego i zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  Załącznik 1 - formularz ofertowy

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21