Logo Inspekcji Transportu Drogowego

Prawo do uzyskania informacji

Obywatel, będący stroną postępowania ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków. Natomiast w stosunku do uczestników postępowania, organ ma obowiązek udzielania informacji o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez osobę zainteresowaną szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa (podstawa prawna: art. 9 k.p.a.).

 

Prawo do czynnego udziału w postępowaniu

Obywatel, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie przed urzędem, ma prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania. W szczególności może on wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji. Obywatel może zostać pozbawiony tego prawa jedynie wówczas, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Przyczyny odstąpienia od tej zasady urząd powinien wówczas utrwalić w formie adnotacji w aktach sprawy (podstawa prawna: art. 10 k.p.a.).

 

Prawo do inicjatywy osoby zainteresowanej

Obywatel ma prawo podejmowania działań, służących wyjaśnieniu sytuacji faktycznej i prawnej w sprawie zwłaszcza w zakresie przedstawiania dowodów. Działania takie są korzystne dla jego interesów, ponieważ sprzyjają uzyskaniu prawidłowego rozstrzygnięcia w możliwie krótkim terminie. Aktywnie uczestnicząc w postępowaniu, ma on możliwość wyjaśnienia okoliczności, które podlegają ocenie urzędnika w trakcie załatwienia sprawy (podstawa prawna: art. 10 k.p.a.).

 

Prawo do terminowego załatwienia sprawy

Sprawy powinny być załatwiane w urzędzie bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Urząd powinien także załatwić sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie urząd jest obowiązany zawiadomić stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (podstawa prawna: art. 35 i art. 36 oraz art. 12 k.p.a.).

 

Prawo do zaskarżenia wydanego w sprawie rozstrzygnięcia

Stronie, która nie zgadza się z wydaną decyzją przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Organ odwoławczy rozpatrując odwołanie nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Obywatel może też cofnąć swoje odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Po wyczerpaniu przysługujących środków zaskarżenia, strona może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia w sprawie.

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. (podstawa prawna art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2, art. 137, art. 141 § 1 i § 2, art. 142 k.p.a., art. 52 i art. 53 p.p.s.a.).

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk: 58 524-12-99

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21