• 08.04.2022

  APLIKANT - STANOWISKO PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO - ODDZIAŁ WYDZIAŁU INSPEKCJI W LESZNIE

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydatów
  piątek, 08 kwietnia 2022 07:22

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • Aplikant / stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego - Oddział Wydziału Inspekcji w Lesznie

  LICZBA STANOWISK: 2
  WYMIAR ETATU: 1
  MIEJSCE PRACY: Dekana 4, 64-100 Leszno
  WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 4267,12 brutto

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

  OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego;
  • uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
  • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia.

  KOGO POTRZEBUJEMY

  POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

  • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym (zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określającym wymogi dla inspektorów transportu drogowego)
  • ukończone 23 lata na dzień 7.11.2022 roku (zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określającym wymogi dla inspektorów transportu drogowego)
  • prawo jazdy kat. B
  • nienaganna opinia, brak kar za przestępstwo umyślne
  • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postepowania administracyjnego
  • posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego (m.in.: w zakresie umożliwiającym prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego)
   komunikatywność
  • samodzielność
  • zdolności analityczne
  • rzetelność
  • terminowość
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
  • umiejętność pracy w zespole
  • dobra organizacja pracy własnej
  • gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy
  • umiejętność obsługi komputera
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

  • wykształcenie: wyższe
  • prawo jazdy kategorii A i/lubC
  • język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
  • uprawnienia, o których mowa w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

  CO OFERUJEMY

  • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
  • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • Miejsce do odświeżenia się
  • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
  • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
  • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
  • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

  DOSTĘPNOŚĆ

  • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  WARUNKI PRACY

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4267,12 brutto (mnożnik 2,1 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  Dodatkowo oferujemy dodatek stażowy - w zależności od udokumentowanego wcześniejszego stażu pracy.

  Zatrudnienie na stanowisku aplikanta nastąpi:
  - 6.05.2022 roku
  lub
  - 3.06.2022 roku.

  W zależności od w/w daty zatrudnienia aplikant zostanie skierowny na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, którego rozpoczęcie planowane jest na:
  - 9.05.2022 roku (XXI edycja kursu specjalistycznego)
  lub
  - 6.06.2022 roku (XXII edycja kursu specjalistycznego).

  Egzaminy klasyfikacyjne II stopnia kończące powyższe kursy specjalistyczne dla służby kontroli transportu drogowego planowane są:
  - dla uczestników XXI edycji kursu specjalistycznego - od 7.11.2022 roku do 18.11.2022 roku
  - dla uczestników XXII edycji kursu specjalistycznego - od 5.12.2022 roku do 16.12.2022 roku.

   

  Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się mogą w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub zdalnie.

  Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

  Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.

  W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.

  Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

  W wyniku pozytywnego złożenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia aplikant będzie mógł rozpocząć wykonywanie pracy inspektora transportu drogowego (w ramach której m.in. będzie prowadził kontrole zarówno w terenie jak i w siedzibach przedsiębiorstw - także w nietypowych godzinach pracy, zmianowo, w porze nocnej oraz będzie kierował pojazdem uprzywilejowanym).

  Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  DODATKOWE INFORMACJE

  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

   Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WITD w Poznaniu oraz umieszczone w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń.

   Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego ( w tym także w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego).

  PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
  • rozmowa kwalifikacyjna (z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study) podczas której weryfikowane są wiedza kandydata oraz kompetencje w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze;
  • możliwy test wiedzy (z zakresu przepisów wymienionych w ogłoszeniu).

  Poszczególne etapy naboru mają charakter selekcyjny.

  Pracę możesz rozpocząć od:

  2022-05-06

  TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • oświadczenie o ukończeniu 23 roku życia na dzień 7.11.2022 roku
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOŁĄCZ JEŚLI POSIADASZ (dokumenty dodatkowe)

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  APLIKUJ

  do 20 kwietnia 2022

  W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 96626"
  na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  Zapraszamy również do kontaktu mailowego: witd@poznan.uw.gov.pl

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WITD pod adresem: https://www.witdpoznan.pl/oferty,30.html

  WZORY OŚWIADCZEŃ

  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (plik: PDF, rozmiar pliku: 399,93kB)


  Wyniki naboru

  Nabór zakończony wyborem kandydatów

  Wybrani kandydaci: Bartosz Staśkiewicz - zam. Masłowo oraz Jan Sternal - zam. Wschowa

 • 08.04.2022

  APLIKANT - STANOWISKO PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO - ODDZIAŁ WYDZIAŁU INSPEKCJI W PILE

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydatów
  piątek, 08 kwietnia 2022 07:18

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • Aplikant / stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego - Oddział Wydziału Inspekcji w Pile

  LICZBA STANOWISK: 2
  WYMIAR ETATU: 1
  MIEJSCE PRACY: Bydgoska 117 pok 73, 64-920 Piła
  WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 4267,12 brutto

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

  OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego;
  • uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
  • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia.

  KOGO POTRZEBUJEMY

  POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

  • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym (zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określającym wymogi dla inspektorów transportu drogowego)
  • ukończone 23 lata na dzień 7.11.2022 roku (zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określającym wymogi dla inspektorów transportu drogowego)
  • prawo jazdy kat. B
  • nienaganna opinia, brak kar za przestępstwo umyślne
  • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postepowania administracyjnego
  • posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego (m.in.: w zakresie umożliwiającym prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego)
   komunikatywność
  • samodzielność
  • zdolności analityczne
  • rzetelność
  • terminowość
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
  • umiejętność pracy w zespole
  • dobra organizacja pracy własnej
  • gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy
  • umiejętność obsługi komputera
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

  • wykształcenie: wyższe
  • prawo jazdy kategorii A i/lubC
  • język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
  • uprawnienia, o których mowa w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

  CO OFERUJEMY

  • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
  • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • Miejsce do odświeżenia się
  • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
  • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
  • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
  • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

  DOSTĘPNOŚĆ

  • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  WARUNKI PRACY

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4267,12 brutto (mnożnik 2,1 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  Dodatkowo oferujemy dodatek stażowy - w zależności od udokumentowanego wcześniejszego stażu pracy.

  Zatrudnienie na stanowisku aplikanta nastąpi:
  - 6.05.2022 roku
  lub
  - 3.06.2022 roku.

  W zależności od w/w daty zatrudnienia aplikant zostanie skierowny na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, którego rozpoczęcie planowane jest na:
  - 9.05.2022 roku (XXI edycja kursu specjalistycznego)
  lub
  - 6.06.2022 roku (XXII edycja kursu specjalistycznego).

  Egzaminy klasyfikacyjne II stopnia kończące powyższe kursy specjalistyczne dla służby kontroli transportu drogowego planowane są:
  - dla uczestników XXI edycji kursu specjalistycznego - od 7.11.2022 roku do 18.11.2022 roku
  - dla uczestników XXII edycji kursu specjalistycznego - od 5.12.2022 roku do 16.12.2022 roku.

   

  Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się mogą w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub zdalnie.

  Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

  Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.

  W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.

  Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

  W wyniku pozytywnego złożenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia aplikant będzie mógł rozpocząć wykonywanie pracy inspektora transportu drogowego (w ramach której m.in. będzie prowadził kontrole zarówno w terenie jak i w siedzibach przedsiębiorstw - także w nietypowych godzinach pracy, zmianowo, w porze nocnej oraz będzie kierował pojazdem uprzywilejowanym).

  Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  DODATKOWE INFORMACJE

  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

   Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WITD w Poznaniu oraz umieszczone w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń.

   Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego ( w tym także w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego).

  PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
  • rozmowa kwalifikacyjna (z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study) podczas której weryfikowane są wiedza kandydata oraz kompetencje w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze;
  • możliwy test wiedzy (z zakresu przepisów wymienionych w ogłoszeniu).

  Poszczególne etapy naboru mają charakter selekcyjny.

  Pracę możesz rozpocząć od:

  2022-05-06

  TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • oświadczenie o ukończeniu 23 roku życia na dzień 7.11.2022 roku
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOŁĄCZ JEŚLI POSIADASZ (dokumenty dodatkowe)

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  APLIKUJ

  do 20 kwietnia 2022

  W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 96632"
  na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  Zapraszamy również do kontaktu mailowego: witd@poznan.uw.gov.pl

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WITD pod adresem: https://www.witdpoznan.pl/oferty,30.html

  WZORY OŚWIADCZEŃ

  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (plik: PDF, rozmiar pliku: 399,93kB)


  Wyniki naboru

  Nabór zakończony wyborem kandydatów

  Wybrani kandydaci: Kacper Nowak- zam. Kaczory oraz Kacper Gryczka - zam. Białośliwie

 • 08.04.2022

  APLIKANT - STANOWISKO PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO - ODDZIAŁ WYDZIAŁU INSPEKCJI W POZNANIU

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydatów
  piątek, 08 kwietnia 2022 06:59

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • Aplikant / stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego - Oddział Wydziału Inspekcji w Poznaniu

  LICZBA STANOWISK: 2
  WYMIAR ETATU: 1
  MIEJSCE PRACY: Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
  WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 4267,12 brutto

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

  OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego;
  • uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
  • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia.

  KOGO POTRZEBUJEMY

  POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

  • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym (zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określającym wymogi dla inspektorów transportu drogowego)
  • ukończone 23 lata na dzień 7.11.2022 roku (zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określającym wymogi dla inspektorów transportu drogowego)
  • prawo jazdy kat. B
  • nienaganna opinia, brak kar za przestępstwo umyślne
  • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postepowania administracyjnego
  • posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego (m.in.: w zakresie umożliwiającym prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego)
   komunikatywność
  • samodzielność
  • zdolności analityczne
  • rzetelność
  • terminowość
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
  • umiejętność pracy w zespole
  • dobra organizacja pracy własnej
  • gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy
  • umiejętność obsługi komputera
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

  • wykształcenie: wyższe
  • prawo jazdy kategorii A i/lubC
  • język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
  • uprawnienia, o których mowa w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

  CO OFERUJEMY

  • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
  • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • Miejsce do odświeżenia się
  • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
  • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
  • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
  • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

  DOSTĘPNOŚĆ

  • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  WARUNKI PRACY

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4267,12 brutto (mnożnik 2,1 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  Dodatkowo oferujemy dodatek stażowy - w zależności od udokumentowanego wcześniejszego stażu pracy.

  Zatrudnienie na stanowisku aplikanta nastąpi:
  - 6.05.2022 roku
  lub
  - 3.06.2022 roku.

  W zależności od w/w daty zatrudnienia aplikant zostanie skierowny na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, którego rozpoczęcie planowane jest na:
  - 9.05.2022 roku (XXI edycja kursu specjalistycznego)
  lub
  - 6.06.2022 roku (XXII edycja kursu specjalistycznego).

  Egzaminy klasyfikacyjne II stopnia kończące powyższe kursy specjalistyczne dla służby kontroli transportu drogowego planowane są:
  - dla uczestników XXI edycji kursu specjalistycznego - od 7.11.2022 roku do 18.11.2022 roku
  - dla uczestników XXII edycji kursu specjalistycznego - od 5.12.2022 roku do 16.12.2022 roku.

   

  Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się mogą w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub zdalnie.

  Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

  Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.

  W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.

  Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

  W wyniku pozytywnego złożenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia aplikant będzie mógł rozpocząć wykonywanie pracy inspektora transportu drogowego (w ramach której m.in. będzie prowadził kontrole zarówno w terenie jak i w siedzibach przedsiębiorstw - także w nietypowych godzinach pracy, zmianowo, w porze nocnej oraz będzie kierował pojazdem uprzywilejowanym).

  Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  DODATKOWE INFORMACJE

  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

   Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WITD w Poznaniu oraz umieszczone w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń.

   Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego ( w tym także w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego).

  PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
  • rozmowa kwalifikacyjna (z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study) podczas której weryfikowane są wiedza kandydata oraz kompetencje w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze;
  • możliwy test wiedzy (z zakresu przepisów wymienionych w ogłoszeniu).

  Poszczególne etapy naboru mają charakter selekcyjny.

  Pracę możesz rozpocząć od:

  2022-05-06

  TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
  • oświadczenie o ukończeniu 23 roku życia na dzień 7.11.2022 roku
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOŁĄCZ JEŚLI POSIADASZ (dokumenty dodatkowe)

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  APLIKUJ

  do 20 kwietnia 2022

  W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 96633"
  na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  Zapraszamy również do kontaktu mailowego: witd@poznan.uw.gov.pl

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WITD pod adresem: https://www.witdpoznan.pl/oferty,30.html

  WZORY OŚWIADCZEŃ

  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (plik: PDF, rozmiar pliku: 399,93kB)


  Wyniki naboru

  Nabór zakończony wyborem kandydatów

  Wybrani kandydaci: Marceli Karolkiewicz - zam. Poznań oraz Bartosz Szymul - zam. Poznań

 • 04.04.2022

  SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC - SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

  Status naboru: zakończony - bez wyboru kandydata
  poniedziałek, 04 kwietnia 2022 08:29

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • specjalista ds. kadr i płac - Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

  OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  • prowadzi sprawy związane z naborem pracowników do korpusu służby cywilnej i na stanowiska pomocnicze oraz wszelkie sprawy formalne związane z zatrudnianiem, awansowaniem, ocenianiem, nagradzaniem, karaniem, kierowaniem na badania i zwalnianiem pracowników, w celu prawidłowej realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów;
  • prowadzi akta osobowe pracowników;
  • prowadzi sprawy związane z ustalaniem wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
   wspiera przygotowania list płac;
  • przygotowuje zaświadczenia o uzyskanych dochodach i o zatrudnieniu na prośbę pracownika;
  • sporządza i wysyła do ZUS dokumenty związane z zatrudnianiem/zwalnianiem pracowników;
  • prowadzi sprawozdawczość z wykonywanych zadań w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń na potrzeby wewnętrzne oraz dla Głównego Urzędu Statystycznego, Szefa Służby Cywilnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministra Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i innych instytucji celem dostarczenia wiarygodnej informacji i wypełnienia obowiązków ustawowych;
  • kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy, prowadzi ewidencję czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych itp;
  • prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników;
  • realizuje zadania związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

  KOGO POTRZEBUJEMY

  POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

  • Wykształcenie: wyższe
  • Staż pracy co najmniej 1 rok w kadrach i/lub płacach
  • Znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
  • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisów wykonawczych
  • Rzetelność
  • Orientacja na osiąganie celów
  • Dobra organizacja pracy
  • Skuteczna komunikacja
  • Współpraca
  • Obsługa pakietu Microsoft Office
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
  • Staż pracy co najmniej 1 rok w jednostkach administracji publicznej
  • umiejętność obsługi systemu QNT - moduł Kadry i Płace

  CO OFERUJEMY

  • Czym będziesz się zajmowaćMożliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
  • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
  • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
  • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
  • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
  • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

  DOSTĘPNOŚĆ

  • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  WARUNKI PRACY

  • Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku.
  • Praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera i typowych urządzeń biurowych.
  • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
  • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.
  • Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego, który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (brak wind, brak odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku).

  DODATKOWE INFORMACJE

  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
  • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

  Metody/techniki, które będą kolejno stosowane podczas naboru:

  1. weryfikacja formalna ofert
  2. test wiedzy
  3. rozmowa kwalifikacyjna.

  Pracę możesz rozpocząć od:

  2022-07-01

  TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOŁĄCZ JEŚLI POSIADASZ (dokumenty dodatkowe)

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  APLIKUJ

  do 19 kwietnia 2022

  W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 96231"
  na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  Zapraszamy również do kontaktu mailowego: witd@poznan.uw.gov.pl

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WITD pod adresem: https://www.witdpoznan.pl/oferty,30.html

  WZORY OŚWIADCZEŃ

  Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (plik: PDF, rozmiar pliku: 399,93kB)


  Wyniki naboru:

  nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

 • KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

  Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO w związku z naborem na wolne stanowisko

  W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl albo pod numerem tel. 61 656 77 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osób których dane dotyczą w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy);
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (czynności zmierzające do zawarcia umowy);
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 ( w zakresie przewidzianym w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);
  • art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  Podanie danych osobowych określonych w art. 221 §  1-4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne. Podanie danych osobowych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679. W takiej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli kandydat nie przejdzie pomyślnie postępowania rekrutacyjnego dane osobowe będą usunięte maksymalnie po 4 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, chyba, że kandydat odbierze osobiście złożone przez siebie dokumenty. W razie zatrudnienia, dokumenty będą przechowywane w terminach przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 • ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

  Aktualnie nie prowadzimy naboru na stanowisko inspektora transportu drogowego

  Zasady naboru kandydatów na stanowisko inspektora transportu drogowego, będącego stanowiskiem pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
  Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 ze zm.) inspektorem może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
  • posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,
  • ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.


  Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora transportu drogowego poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.


  Akty wykonawcze do ustawy o transporcie drogowym dotyczące wykonywania zawodu inspektora:

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych z dnia 31 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 901).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U. Nr 12, poz. 117).

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Białystok: 85 662-30-77

Bygdoszcz: 52 323-83-56

Łódź: 785-296-410 
(w godz 8-14)

GITD: 22 220-48-45

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21