pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

  Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO w związku z naborem na wolne stanowisko

  W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl albo pod numerem tel. 61 656 77 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osób których dane dotyczą w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy);
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (czynności zmierzające do zawarcia umowy);
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 ( w zakresie przewidzianym w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);
  • art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  Podanie danych osobowych określonych w art. 221 §  1-4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne. Podanie danych osobowych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679. W takiej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli kandydat nie przejdzie pomyślnie postępowania rekrutacyjnego dane osobowe będą usunięte maksymalnie po 4 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, chyba, że kandydat odbierze osobiście złożone przez siebie dokumenty. W razie zatrudnienia, dokumenty będą przechowywane w terminach przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 • 07.10.2019

  REFERENT DO SPRAW GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ I ZAOPATRZENIA

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  poniedziałek, 07 październik 2019 10:11

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • referent do spraw: gospodarki transportowej i zaopatrzenia / Wydział Administracyjno - Techniczny

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  WARUNKI PRACY

  • zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego
  • kontakty z serwisami samochodowymi (awarie, wymiana opon itp) oraz z ubezpieczycielem
  • praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
  • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki transportowej: dbałość o właściwy stan techniczny i wizualny samochodów służbowych (w tym także np dokonywanie wymiany żarówki, wymiany pióra wycieraczki itp), nadzór nad wyposażeniem aut służbowych, nadzór nad przeglądami technicznymi i ubezpieczeniami, obsługa programu do zarządzania flotą pojazdów (Flota Commandor)
  • Dbałość o stan techniczny budynku (przeglądy techniczne budynku, odczyty liczników itp) oraz o utrzymanie czystości, porządku i estetyki Inspektoratu
  • Dostarczanie i odbieranie pilnej korespondencji pomiędzy WITD w Poznaniu a jednostkami administracji państwowej na terenie Poznania
  • Pobieranie i terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych dla Wydziału Administracyjno-Technicznego
  • Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, elementów wyposażenia biura oraz aut służbowych w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb Urzędu.
  • Prowadzenie całokształtu prac związanych z zamawianiem, ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania używanych przez inspektorów WITD
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z wysyłką kart rejestracyjnych MRD-5

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy - w pracy związanej z zaopatrzeniem lub gospodarką transportową
  • czynne prawo jazdy kat. B
  • doświadczenie w prowadzeniu aut osobowych oraz aut typu bus
  • umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • umiejętność pracy w zespole
  • wysoka kultura osobista
  • odpowiedzialność
  • sumienność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: średnie techniczne
  • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2019
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl albo pod numerem tel. 61 656 77 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osób których dane dotyczą w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy);
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (czynności zmierzające do zawarcia umowy);
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 ( w zakresie przewidzianym w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);
  • art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  Podanie danych osobowych określonych w art. 221 §  1-4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne. Podanie danych osobowych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679. W takiej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli kandydat nie przejdzie pomyślnie postępowania rekrutacyjnego dane osobowe będą usunięte maksymalnie po 4 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, chyba, że kandydat odbierze osobiście złożone przez siebie dokumenty. W razie zatrudnienia, dokumenty będą przechowywane w terminach przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Proponowane wynagrodzenie:
  • wynagrodzenie zasadnicze: od 3 258,80 zł brutto do 3450,49 zł brutto (tj mnożnik 1,7 - 1,8 kwoty bazowej)
  • dodatek stażowy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  W liście motywacyjnym proszę umieścić numer ogłoszenia i dane kontaktowe.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Pracownikom oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją
  • przyjazne środowisko pracy
  • szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
  • dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego)
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
  • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej (w tym: karty Multisport)
  • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego.

  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Wybrany kandydat :
  Bartłomiej Mikołajczak – zam. Promienko

  Uzasadnienie:

  W/wym. kandydat uzyskał największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz  w największym stopniu spełnił oczekiwania Komisji Rekrutacyjnej co do wiedzy, wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego na stanowisku referenta ds. gospodarki transportowej i zaopatrzenia.

   

 • 26.08.2019

  REFERENT DO SPRAW GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ I ZAOPATRZENIA

  Status naboru: zakończony - bez wyboru kandydata
  poniedziałek, 26 sierpień 2019 07:56

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • referent do spraw: gospodarki transportowej i zaopatrzenia / Wydział Administracyjno - Techniczny

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  WARUNKI PRACY

  • zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego
  • praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
  • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki transportowej (dbałość o właściwy stan techniczny i wizualny samochodów służbowych, nadzór nad wyposażeniem aut służbowych, przeglądami technicznymi i ubezpieczeniami, obsługa programu Flota Commandor itp)
  • Dbałość o stan techniczny budynku (przeglądy techniczne budynku, odczyty liczników itp) oraz o utrzymanie czystości, porządku i estetyki Inspektoratu
  • Dostarczanie i odbieranie pilnej korespondencji pomiędzy WITD w Poznaniu a jednostkami administracji państwowej na terenie Poznania
  • Pobieranie i terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych dla Wydziału Administracyjno-Technicznego
  • Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, elementów wyposażenia biura oraz aut służbowych w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb Urzędu.
  • Prowadzenie całokształtu prac związanych z zamawianiem, ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania używanych przez inspektorów WITD
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z wysyłką kart rejestracyjnych MRD-5

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy - w pracy związanej z zaopatrzeniem lub gospodarką transportową
  • czynne prawo jazdy kat. B
  • doświadczenie w prowadzeniu aut osobowych oraz aut typu bus
  • umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • umiejętność pracy w zespole
  • wysoka kultura osobista
  • odpowiedzialność
  • sumienność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: średnie techniczne
  • staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 11.09.2019
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl albo pod numerem tel. 61 656 77 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osób których dane dotyczą w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy);
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (czynności zmierzające do zawarcia umowy);
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 ( w zakresie przewidzianym w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);
  • art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  Podanie danych osobowych określonych w art. 221 §  1-4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne. Podanie danych osobowych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679. W takiej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli kandydat nie przejdzie pomyślnie postępowania rekrutacyjnego dane osobowe będą usunięte maksymalnie po 4 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, chyba, że kandydat odbierze osobiście złożone przez siebie dokumenty. W razie zatrudnienia, dokumenty będą przechowywane w terminach przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik 1,7 kwoty bazowej (3 258,80 zł brutto) + dodatek stażowy.

  W liście motywacyjnym proszę umieścić numer ogłoszenia i dane kontaktowe.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Pracownikom oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją
  • przyjazne środowisko pracy
  • szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
  • dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego)
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
  • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej (w tym: karty Multisport)
  • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego.

  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 52998 z dnia 2019-10-04

  DATA OGŁOSZENIA: 24 sierpnia 2019

  DATA WYNIKU: 4 października 2019

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: referent

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

 • 26.08.2019

  INSPEKTOR DO SPRAW OBSŁUGI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  poniedziałek, 26 sierpień 2019 07:38

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • inspektor do spraw: obsługi archiwum zakładowego / Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

  WYMIAR ETATU: 0,5
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  WARUNKI PRACY

  Praca biurowa, jednozmianowa w siedzibie urzędu, z wykorzystaniem typowego sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka).
  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
  Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
  Pomieszczenia magazynowe archiwum zlokalizowane sa w piwnicy budynku.
  Narażenie na kontakt z kurzem i innymi czynnikami biologicznymi związanymi z dokumentacją.
  Wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem dokumentacji.
  Budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem archiwum zakładowego
  • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udzielania wiążących wyjaśnień w sprawie klasyfikacji akt i przekazywania ich do archiwum zakładowego
  • Przejmowanie z poszczególnych komórek organizacyjnych akt oraz sprawdzanie ich zgodności ze spisem zdawczo odbiorczym
  • Klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów tworzących zasób archiwalny, a także przekazywanie ich właściwym archiwom państwowym
  • Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczanie materiałów archiwalnych tworzących zasób archiwalny
  • Udostępnianie akt i innej dokumentacji przechowywanej w archiwum do celów służbowych i naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B)
  • Monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach archiwum oraz dbanie o ład i porządek oraz estetyczny wygląd archiwum
  • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • Znajomość obowiązujących przepisów prawa dot. organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych
  • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją
  • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych
  • Umiejętność współpracy
  • Samodzielność
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • Odpowiedzialność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • kurs archiwalny lub wykształcenie średnie z zakresu archiwistyki
  • doświadczenie zawodowe: w pracy w archiwum zakładowym

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 10.09.2019
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl albo pod numerem tel. 61 656 77 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osób których dane dotyczą w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy);
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (czynności zmierzające do zawarcia umowy);
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 ( w zakresie przewidzianym w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);
  • art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  Podanie danych osobowych określonych w art. 221 §  1-4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne. Podanie danych osobowych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679. W takiej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli kandydat nie przejdzie pomyślnie postępowania rekrutacyjnego dane osobowe będą usunięte maksymalnie po 4 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, chyba, że kandydat odbierze osobiście złożone przez siebie dokumenty. W razie zatrudnienia, dokumenty będą przechowywane w terminach przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Oferujemy możliwość elastycznego ustalenia dni i godzin wykonywania pracy w ramach 0,5 etatu (z uwglednieniem godzin pracy urzędu tj 7:15-15:15).

  Praca na jednoosobowym Samodzielnym Stanowisku ds Archiwum Zakładowego podlegającym bezpośrednio pod Zastępcę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto za 0,5 etatu: od 1437,71 zł do 1533,55 zł (ustalone przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej 1,5-1,6) + dodatek stażowy.

  W liście motywacyjnym (podpisanym odręcznie) proszę umieścić numer ogłoszenia, dane kontaktowe, adres do korespondencji.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru oraz zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub mailowo.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:

  • weryfikacja formalna ofert,
  • test wiedzy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  W zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WITD oraz umieszczone w siedzibie Urzędu.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość.

  Pracownikom oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją
  • przyjazne środowisko pracy
  • szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
  • dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego)
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
  • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej (w tym: karty Multisport)
  • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego.

  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 52620 z dnia 2019-10-04

  DATA OGŁOSZENIA: 24 sierpnia 2019

  DATA WYNIKU: 4 października 2019

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: inspektor

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY: Dorota Leśniewska, zam. Poznań

 • 23.08.2019

  SEKRETARZ/SEKRETARKA

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  piątek, 23 sierpień 2019 12:16

  WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO
  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
  SEKRETARZA/SEKRETARKI

   ZAKRES ZADAŃ:

  • bieżąca obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych, odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów
  • dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd gabinetu przełożonego, sekretariatu i pomieszczeń przyległych
  • zaopatrywanie sekretariatu w artykuły biurowe, spożywcze itp
  • organizacja narad i spotkań służbowych przełożonego (serwowanie kawy, organizacja cateringu, sporządzanie zaproszeń i list uczestników narad itp.)
  • organizacja podróży służbowych przełożonego (rezerwacja hotelu, biletów itp.)
  • prowadzenie terminarza spotkań Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
  • przygotowywanie dokumentów i materiałów dla przełożonego, drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów
  • nadzór nad obiegiem dokumentów
  • przygotowywanie pism urzędowych

   OCZEKUJEMY:

  • wysokiej kultury osobistej
  • bardzo dobrej organizacji pracy własnej
  • odpowiedzialności
  • umiejętności obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
  • wykształcenia min. średniego

  OFERUJEMY:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce administracji państwowej
  • przyjazne środowisko pracy
  • szkolenia i możliwości podnoszenia kwalifikacji
  • dodatek stażowy
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • nagrody uzależnione od osiąganych wyników pracy
  • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku oraz do aktywności sportowej i kulturalnej
  • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego.

  KLAUZULA INFORMACYJNA:

  W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl albo pod numerem tel. 61 656 77 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osób których dane dotyczą w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy);
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (czynności zmierzające do zawarcia umowy);
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 ( w zakresie przewidzianym w art. 221 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);
  • art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

  Podanie danych osobowych określonych w art. 221 §  1-4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 10 Rozporządzenia 2016/679 w zw. z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne. Podanie danych osobowych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679. W takiej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli kandydat nie przejdzie pomyślnie postępowania rekrutacyjnego dane osobowe będą usunięte maksymalnie po 4 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, chyba, że kandydat odbierze osobiście złożone przez siebie dokumenty. W razie zatrudnienia, dokumenty będą przechowywane w terminach przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 i 512-050-647.

  Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy do dnia 09.09.2019r.

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu 
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  witd@poznan.uw.gov.pl


  Wybrany kandydat :
  Angelika Nowak zam. Poznań.

  Uzasadnienie:
  W/wym. kandydatka uzyskała największą liczbę punktów z testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej oraz  w największym stopniu spełniła oczekiwania Komisji Rekrutacyjnej co do wiedzy, wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego na stanowisku sekretarki.

 • ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

  Aktualnie nie prowadzimy naboru na stanowisko inspektora transportu drogowego

  Zasady naboru kandydatów na stanowisko inspektora transportu drogowego, będącego stanowiskiem pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
  Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 ze zm.) inspektorem może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
  • posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,
  • ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.


  Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora transportu drogowego poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.


  Akty wykonawcze do ustawy o transporcie drogowym dotyczące wykonywania zawodu inspektora:

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych z dnia 31 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 901).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U. Nr 12, poz. 117).

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Kielce

Lublin

Gdańsk

41 330-11-42

794-575-467

58 524-12-99

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21