pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu - Panią Aleksandrą Zwolińska-Mańczak, adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11.
 3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań administratora danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach określających zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla administratora danych usługi w celu realizacji ustawowych obowiązków oraz funkcjonowania WITD w Poznaniu.
 6. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych administrator danych naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 9. Zgodnie z art. 55 a ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

Do przetwarzania danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych, przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji. W powyższym zakresie, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jest zwolniony z wykonywania obowiązków w zakresie:

 • obowiązku informacyjnego,
 • prawa dostępu do danych,
 • prawa do sprostowania danych,
 • prawa do usunięcia danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do sprzeciwu,
 • prawa do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
 • zawiadamiania o naruszeniach ochrony danych osobowych.

Informacja na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz.125)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu - Panią Aleksandrą Zwolińska-Mańczak, adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest realizacja przez Administratora danych ustawowych obowiązków, o których mowa w art. 56, art. 80 w zw. z art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, takich jak:
  • nakładanie i pobieranie kar grzywien w drodze mandatów karnych,
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, kierowanie do sądu wniosków o ukaranie oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania Inspekcji Transportu Drogowego,
  • rozliczanie mandatów karnych we współpracy z dysponentem kar grzywien tj. Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
  • przekazywanie danych i informacji do Centralnej Ewidencji Naruszeń.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane adresowe: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01.

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21