pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO dla osób biorących udział w organizacji oraz realizacji działań edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych przez WITD w Poznaniu

W myśl art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. Inspektorem ochrony danych jest Pani Aleksandra Zwolińska-Mańczak adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu spotkań i uroczystości. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i e) ww. Rozporządzenia. Kategorie danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne i wizerunek. Dane osobowe pochodzą od Państwa albo z publicznie dostępnych źródeł. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów dla których przetwarzane są dane. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto, w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21