pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz

Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej nałożonej decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego należy składać do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Organ w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

 1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części;
 4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

Forma wniosku jest dowolna. Brak jest formularza do złożenia przedmiotowego wniosku.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej ze wskazaniem rodzaju wnioskowanej ulgi Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów przedstawiających aktualną sytuację materialną wnioskodawcy:

 1. wyciąg z księgi przychodów i rozchodów z ostatnich 3 miesięcy (tylko samych podsumowań zapisów z księgi z ostatnich 3 miesięcy o rozchodach i przychodach/ zysku ew. stracie),
 2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (z ostatnich 3 miesięcy), jeśli rozlicza się w formie ryczałtu;
 3. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym - PIT 36;
 4. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – PIT 36L;
 5. informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych – PIT/28B – w przypadku podatników ryczałtu ewidencjonowanego uzyskujących dochody w ramach spółki cywilnej i spółki jawnej.

Opłaty

Wnioskodawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. W/w opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:


Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


Na dowodzie zapłaty w pozycji „tytułem” należy wpisać: „WITD Poznań ……(nr decyzji) - opłata skarbowa od decyzji o … (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności itp.)”.

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań


Podstawa prawna:

 1. z art. 189k. § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23);
 2. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.);
 3. art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej;
 4. pkt 53 ppkt 1 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.);
 5. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21