pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 27.08.2018

  SPECJALISTA DO SPRAW ORGANIZACJI I LOGISTYKI

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  poniedziałek, 27 sierpień 2018 07:43

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  • specjalista do spraw: organizacji i logistyki / Wydział Administracyjno – Techniczny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

  WYMIAR ETATU: 1
  LICZBA STANOWISK: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

  WARUNKI PRACY

  • zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego;
  • praca biurowa, jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego;
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych;
  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego;
  • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów;
  • budynek urzędu nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzi sprawy z zakresu administrowania środkami trwałymi i wyposażeniem, w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad mieniem urzędu.
  • Przygotowuje dokumentację zakupową oraz realizuje zamówienia na dostawy i usługi, w celu zapewnienia permanentnego działania jednostki.
  • Prowadzi sprawy w zakresie gospodarki materiałowej, utrzymania czystości, porządku i estetyki Inspektoratu w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa pracy.
  • Zapewnia sprawną organizację i logistykę wydarzeń organizowanych przez WITD w Poznaniu.
  • Analizuje możliwości pozyskania środków unijnych dla WITD w Poznaniu z aktualnie dostępnych funduszy.
  • Samodzielne przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów unijnych zgodnie z wytycznymi i zasadami pisania projektów oraz ich składania do instytucji pośredniczących, w celu pozyskania środków unijnych dla WITD w Poznaniu.
  • Prowadzi sprawy w zakresie gospodarki transportowej (nadzór nad wyposażeniem aut służbowych, przeglądami technicznymi i ubezpieczeniami, obsługa programu Flota Commandor itp).
  • Wykonuje inne zadania z zakresu gospodarki samochodowej (w zastępstwie, w okresie nieobecności referenta ds. gospodarki transportowej i zaopatrzenia).

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • staż pracy    : 1 rok
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych związanych z przestrzeganiem terminów
  • dobra organizacja pracy
  • komunikatywność
  • kreatywność
  • systematyczność
  • dokładność
  • odpowiedzialność
  • prawo jazdy kat. B
  • doświadczenie w prowadzeniu aut osobowych oraz aut typu bus.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe
  • staż pracy: 1 rok pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych lub administrowaniem środkami trwałymi
  • Przeszkolenie w zakresie sporządzania wniosków o pozyskiwanie środków unijnych
  • Umiejętność sporządzania wniosków o pozyskiwanie funduszy europejskich
  • Umiejętność obsługi programów do zarządzania środkami trwałymi

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 10.09.2018
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. Inspektorem ochrony danych jest Pani Aleksandra Zwolińska-Mańczak adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i c ww. Rozporządzenia. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takim jak dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi doradcze oraz prawnicze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W razie zatrudnienia dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia. Jeśli kandydat nie przejdzie pomyślnie postępowania rekrutacyjnego dane osobowe będą usunięte maksymalnie po 4 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, chyba, że kandydat odbierze osobiście złożone przez siebie dokumenty. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Mają Państwo prawo żądać od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz ww. Rozporządzenia. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  W liście motywacyjnym (podpisanym odręcznie) proszę umieścić numer ogłoszenia, dane kontaktowe, adres do korespondencji.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl w zakładce „Praca”.
  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru oraz zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub mailowo.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
  W zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WITD oraz w siedzibie Urzędu.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Pracownikom oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego)
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
  • dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w tym: karty Multisport Plus)
  • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 32724 z dnia 2018-09-21

  DATA OGŁOSZENIA: 25 sierpnia 2018

  DATA WYNIKU: 21 września 2018

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: specjalista

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY: Luiza Matelska - Poznań

 • 11.02.2018

  REFERENT DO SPRAW GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ I ZAOPATRZENIA

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  niedziela, 11 luty 2018 22:38

  Ogłoszenie o naborze  nr 22168 (nabory.kprm.gov.pl)

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • referent do spraw: gospodarki transportowej i zaopatrzenia / Wydział Administracyjno - Techniczny

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań 

  WARUNKI PRACY

  • zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego
  • praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
  • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki transportowej (dbałość o właściwy stan techniczny i wizualny samochodów służbowych, nadzór nad wyposażeniem aut służbowych, przeglądami technicznymi i ubezpieczeniami, obsługa programu Flota Commandor itp)
  • Dbałość o stan techniczny budynku (przeglądy techniczne budynku, odczyty liczników itp) oraz o utrzymanie czystości, porządku i estetyki Inspektoratu
  • Dostarczanie i odbieranie pilnej korespondencji pomiędzy WITD w Poznaniu a jednostkami administracji państwowej na terenie Poznania
  • Pobieranie i terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych dla Wydziału Administracyjno-Technicznego
  • Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, elementów wyposażenia biura oraz aut służbowych w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb Urzędu.
  • Prowadzenie całokształtu prac związanych z zamawianiem, ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania używanych przez inspektorów WITD
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z wysyłką kart rejestracyjnych MRD-5

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • Staż pracy: 6 miesięcy - w pracy związanej z zaopatrzeniem lub gospodarką transportową
  • Czynne prawo jazdy kat. B
  • Doświadczenie w prowadzeniu aut osobowych oraz aut typu bus
  • Umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Wysoka kultura osobista
  • Odpowiedzialność
  • Sumienność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: średnie    techniczne
  • Staż pracy: 6 miesięcy

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 26.02.2018
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  W liście motywacyjnym proszę umieścić numer ogłoszenia, dane kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl w zakładce „Praca”.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik 1,5 kwoty bazowej (tj. 2810,76)
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Pracownikom oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego)
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
  • dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w tym: karty Multisport Plus)
  • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 20640 z dnia 2018-03-13

  DATA OGŁOSZENIA: 10 lutego 2018

  DATA WYNIKU: 13 marca 2018

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: referent

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY: Mateusz Szymczak - Luboń

 • 15.01.2018

  REFERENT DO SPRAW GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ I ZAOPATRZENIA

  Status naboru: zakończony - rezygnacja z objęcia stanowiska
  poniedziałek, 15 styczeń 2018 09:33

  Ogłoszenie o naborze  nr 20649 (nabory.kprm.gov.pl)

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • referent do spraw: gospodarki transportowej i zaopatrzenia / Wydział Administracyjno - Techniczny

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań 

  WARUNKI PRACY

  • zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego
  • praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
  • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki transportowej (dbałość o właściwy stan techniczny i wizualny samochodów służbowych, nadzór nad wyposażeniem aut służbowych, przeglądami technicznymi i ubezpieczeniami, obsługa programu Flota Commandor itp)
  • Dbałość o stan techniczny budynku (przeglądy techniczne budynku, odczyty liczników itp) oraz o utrzymanie czystości, porządku i estetyki Inspektoratu
  • Dostarczanie i odbieranie pilnej korespondencji pomiędzy WITD w Poznaniu a jednostkami administracji państwowej na terenie Poznania
  • Pobieranie i terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych dla Wydziału Administracyjno-Technicznego
  • Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, elementów wyposażenia biura oraz aut służbowych w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb Urzędu.
  • Prowadzenie całokształtu prac związanych z zamawianiem, ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania używanych przez inspektorów WITD
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z wysyłką kart rejestracyjnych MRD-5

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • Staż pracy: 6 miesięcy - w pracy związanej z zaopatrzeniem lub gospodarką transportową
  • Czynne prawo jazdy kat. B
  • Doświadczenie w prowadzeniu aut osobowych oraz aut typu bus
  • Umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Wysoka kultura osobista
  • Odpowiedzialność
  • Sumienność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: średnie    techniczne
  • Staż pracy: 6 miesięcy

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2018
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  W liście motywacyjnym proszę umieścić numer ogłoszenia, dane kontaktowe, adres do korespondencji.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl w zakładce „Praca”.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik 1,5 kwoty bazowej.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 20649 z dnia 2018-01-13

  DATA OGŁOSZENIA: 13 stycznia 2018

  DATA WYNIKU: 09 lutego 2018

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: referent

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 • 15.01.2018

  INSPEKTOR DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  poniedziałek, 15 styczeń 2018 09:03

  Ogłoszenie o naborze  nr 20640 (nabory.kprm.gov.pl)

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • inspektor do spraw: obsługi sekretariatu / Wydział Administracyjno - Techniczny

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań 

  WARUNKI PRACY

  • zadania wykonywane w siedzibie urzędu
  • praca administracyjno-biurowa, jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu i budynku po wymaganą dokumentację
  • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
  • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
  • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

  ZAKRES ZADAŃ

  • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, przeglądanie i weryfikacja pod kątem ważności poczty przychodzącej drogą elektroniczną oraz przekazywanie jej do Kancelarii
  • Bieżąca obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych, odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów
  • Prowadzenie terminarza spotkań Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
  • Przygotowywanie dokumentów i materiałów dla przełożonego, drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów
  • Przygotowywanie na polecenie przełożonego pism urzędowych kierowanych do organów rządowych i samorządowych
  • Organizacja narad i spotkań służbowych przełożonego (listy uczestników, organizacja cateringu itp.)
  • Organizowanie podróży służbowych przełożonego (rezerwacja hotelu, biletów itp.)
  • Obsługa Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w oparciu o ustalone procedury

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • Staż pracy: 6 miesięcy (praca biurowa)
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • Odpowiedzialność
  • Wysoka kultura osobista
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • Orientacja na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2018
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  W liście motywacyjnym proszę umieścić numer ogłoszenia, dane kontaktowe, adres do korespondencji.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl w zakładce „Praca”.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik 1,6 kwoty bazowej.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 20640 z dnia 2018-01-13

  DATA OGŁOSZENIA: 13 stycznia 2018

  DATA WYNIKU: 02 lutego 2018

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: specjalista

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY: Natalia Ratajczak - Poznań

 • 21.06.2017

  SPECJALISTA DO SPRAW ORGANIZACJI I LOGISTYKI

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  środa, 21 czerwiec 2017 07:23

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  • specjalista do spraw: organizacji i logistyki / Wydział Administracyjno – Techniczny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

  WYMIAR ETATU: 1
  LICZBA STANOWISK: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

   

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa, jednozmianowa. Praca na terenie województwa wielkopolskiego. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, komputer). Użytkowanie komputera powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie spraw z zakresu administrowania środkami trwałymi i wyposażeniem, w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad mieniem WITD w Poznaniu
  • Przygotowanie dokumentacji zakupowej oraz realizowanie zamówienia na dostawy i usługi, w celu zapewnienia działania WITD w Poznaniu
  • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki transportowej, materiałowo – technicznej, utrzymania czystości, porządku i estetyki WITD w Poznaniu w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa pracy
  • Zapewnienie sprawnej organizacji i logistyki wydarzeń organizowanych przez WITD w Poznaniu
  • Analizowanie możliwości pozyskania środków unijnych dla WITD w Poznaniu z aktualnie dostępnych funduszy
  • Samodzielne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów unijnych zgodnie
   z wytycznymi i zasadami pisania projektów oraz ich składanie do instytucji pośredniczących w celu pozyskania środków unijnych dla WITD w Poznaniu

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych związanych z przestrzeganiem terminów
  • Dobra organizacji pracy
  • Kreatywność, asertywność, komunikatywność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe w zakresie administracji
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych lub administrowaniem środkami trwałymi
  • Przeszkolenie w zakresie sporządzania wniosków o pozyskiwanie środków unijnych
  • Umiejętność sporządzania wniosków o pozyskiwanie funduszy europejskich
  • Umiejętność obsługi programów do zarządzania flotą pojazdów
  • Umiejętność obsługi programów do zarządzania środkami trwałymi

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 06.07.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone. W liście motywacyjnym proszę umieścić numer ogłoszenia, dane kontaktowe i adres do korespondencji. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy).

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witdpoznan.pl w zakładce „Praca”.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12151 z dnia 2017-06-21

  DATA OGŁOSZENIA: 21 czerwca 2017

  DATA WYNIKU: 07 sierpnia 2017

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: specjalista

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY: Ilona Grochowiak - Poznań

 • 20.01.2017

  SPECJALISTA DO SPRAW KADR

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  piątek, 20 styczeń 2017 13:23

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • specjalista do spraw: kadr / Samodzielne Stanowisko ds Kadr

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań 

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa w siedzibie urzędu, sporadyczne wyjazdy służbowe. 
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
  Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), w tym komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

  ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzenie spraw kadrowych związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektora wynikających z ustawy o służbie cywilnej;
  • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz na stanowiska pomocnicze;
  • prowadzenie wszelkich spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem, zwalnianiem, kierowaniem na badania i szkolenia pracowników;
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wynagrodzeń dla członków korpusu służby cywilnej oraz dla pozostałych pracowników, analizowanie bieżącej struktury zatrudnienia i poziomu płac oraz przygotowywanie na tej podstawie sprawozdań i opracowań statystycznych;
  • organizowanie i sprawowanie nadzoru nad szkoleniami i dokształcaniem zawodowym pracowników, przygotowywanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie ewidencji delegacji;
  • prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;
  • opisywanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie dotyczącym spraw kadrowych;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku ds. kadr
  • znajomość przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych, umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • asertywność, komunikatywność, cierpliwość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku ds. kadr
  • studia podyplomowe lub szkolenia specjalistyczne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • znajomość programów kadrowych;
  • znajomość ustawy o transporcie drogowym;
  • znajomość języka angielskiego i/ lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 31 stycznia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
   ul. Szwajcarska 5 
   61-285 Poznań 

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Mnożnik kwoty bazowej 1,9. 
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl w zakładce ‘Praca’. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656 77 19.


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 7713 z dnia 2017-01-21

  DATA OGŁOSZENIA: 21 stycznia 2017

  DATA WYNIKU: 23 lutego 2017

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: specjalista

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY: Ewa Dymek - Poznań

 • 10.01.2017

  APLIKANT

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  wtorek, 10 styczeń 2017 07:51

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • aplikant do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego / Wydział Inspekcji

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 3

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  woj. wielkopolskie
  Oddział Wydziału Inspekcji w Pile - 1 osoba; Oddział Wydziału Inspekcji w Gnieźnie - 2 osoby.

  ADRES URZĘDU:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań 

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa oraz praca w terenie. 
  Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych. 
  Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. 
  Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. 
  W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. 
  Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. 
  Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs. 

  ZAKRES ZADAŃ

  • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego
  • uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej
  • złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
  • prawo jazdy co najmniej kategorii B
  • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego
  • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość
  • ukończone 25 lat na dzień 1 września 2017 roku
  • posiadanie wymaganego stanu zdrowia
  • posiadanie nienagannej opinii
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • prawo jazdy kategorii A
  • znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia świadectwa dojrzałości
  • kopia prawa jazdy kategorii B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy, informacje potwierdzające okres zatrudnienia np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
  • kopia prawa jazdy kategorii A
  • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 20 stycznia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
   Szwajcarska 5 
   61-285 Poznań 

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie, lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części :dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
  Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl 
  Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: marta.rucinska@witdpoznan.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 61 656 77 19. 
  w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e - mail, numer telefonu, adres do korespondencji. 
  W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody: 
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, 
  - weryfikacja wiedzy, 
  - test kompetencyjny, 
  - rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study. 
  Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektor Inspekcji Transportu Drogowego. 
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. 
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. 
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. 
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 7218 z dnia 2017-01-10

  DATA OGŁOSZENIA: 10 stycznia 2017

  DATA WYNIKU: 23 lutego 2017

  STATUS: koniec naboru

  Nazwa stanowiska: aplikant

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  WYBRANE OSOBY: Piotr Szydłowski - Poznań

 • 29.12.2016

  GŁÓWNY SPECJALISTA DO SPRAW KONTAKTU Z MEDIAMI

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  czwartek, 29 grudzień 2016 16:03

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • główny specjalista do spraw: kontaktów z mediami / Wydział Administracyjno - Techniczny

  WYMIAR ETATU: 1/2
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań i teren woj. wielkopolskiego

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań
  ________________________________________
  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), w tym komputer poniżej 4 godzin dziennie. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  ZAKRES ZADAŃ

  • nadzór nad stroną internetową Inspektoratu i Biuletynem Informacji Publicznej oraz wprowadzanymi informacjami i ich aktualizacja
  • prezentowanie, wyjaśnianie oraz uzasadnianie stanowiska Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
  • udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi
  • zapewnianie obsługi medialnej spotkań i uroczystości
  • kreowanie polityki informacyjnej Urzędu
  • realizowanie zadań wynikających z prawa prasowego
  • realizowanie zadań związanych z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną Urzędu

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • wykształcenie: wyższe dziennikarskie
  • doświadczenie zawodowe: 3 lata w środkach masowego przekazu
  • umiejętność negocjacji i perswazji
  • elokwencja oraz logika myślenia
  • wysoka kultura osobista
  • odporność na stres
  • dyspozycyjność
  • znajomość języka angielskiego i języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
  • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
  • prawo jazdy kat. B
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • znajomość ustawy o transporcie drogowym, ustawy o służbie cywilnej, ustawy Prawo prasowe
  • znajomość etyki transportu drogowego
  • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 09 stycznia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań


  INNE INFORMACJE:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witdpoznan.pl w zakładce "Praca". Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 656 77 19.


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6948 z dnia 2016-12-30

  DATA OGŁOSZENIA: 30 grudnia 2016

  DATA WYNIKU: 23 stycznia 2017

  STATUS:  koniec naboru

  Nazwa stanowiska: główny specjalista

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydata

  WYBRANA OSOBA: Piotr Laskowski - Luboń

 • 22.12.2016

  SPECJALISTA DO SPRAW KADR

  Status naboru: zakończony - decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska
  czwartek, 22 grudzień 2016 14:58

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • specjalista do spraw: kadr / Samodzielne Stanowisko ds Kadr

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań 

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa w siedzibie urzędu, sporadyczne wyjazdy służbowe.
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
  Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), w tym komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

  ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzenie spraw kadrowych związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektora wynikających z ustawy o służbie cywilnej;
  • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz na stanowiska pomocnicze;
  • prowadzenie wszelkich spraw formalnych związanych z zatrudnieniem, awansowaniem, nagradzaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników;
  • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz dla pozostałych pracowników;
  • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników w tym szkoleń wewnętrznych oraz zapewnianie udziału pracowników w kursach;
  • prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;
  • opisywanie faktur pod względem merytorycznym w zakresie dotyczącym spraw kadrowych;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku ds. kadr
  • znajomość przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych, umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • umiejętność obsługi programu komputerowego MS Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • asertywność, komunikatywność, cierpliwość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność;
  • umiejętność obsługi programu komputerowego MS Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 3 lata na stanowisku ds. kadr
  • studia podyplomowe lub szkolenia specjalistyczne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • znajomość programów kadrowych;
  • znajomość ustawy o transporcie drogowym;
  • znajomość języka angielskiego i/ lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 05 stycznia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
   ul. Szwajcarska 5 
   61-285 Poznań 

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Mnożnik kwoty bazowej 1,70. 
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl w zakładce ‘Praca’. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656 77 19.


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6813 z dnia 2016-12-23

  DATA OGŁOSZENIA: 23 grudnia 2016

  DATA WYNIKU: 20 stycznia 2017

  STATUS:  koniec naboru

  Nazwa stanowiska: specjalista

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 • 22.12.2016

  REFERENT PRAWNY

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  czwartek, 22 grudzień 2016 14:48

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  • referent prawny / Wydział Prawny

  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań 

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa w siedzibie urzędu, sporadyczne wyjazdy służbowe. 

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
  Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), w tym komputer powyżej 4 godzin dziennie. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  ZAKRES ZADAŃ

  • analiza odwołań od decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także przekazywanie ich wraz z kopią akt sprawy organowi odwoławczemu,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających i dowodowych oraz sporządzanie projektów decyzji po ponownym rozpatrzeniu sprawy,
  • sporządzanie pism dotyczących obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego celem ułatwienia ich interpretacji,
  • prowadzenie czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem zezwoleń na wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego, licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne na podstawie ustawy o transporcie,
  • uzupełnianie w programie ITD Support informacji dotyczących postępowań toczących się m.in. przed Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego oraz innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na stanowisku biurowym w dziale administracyjnym bądź prawnym
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych związanych z przestrzeganiem terminów; dobra organizacja pracy oraz komunikatywność,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • obsługa pakietu Microsoft Office.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • znajomość ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o drogach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu prawa cywilnego oraz Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • prawo jazdy kat. B.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 05 stycznia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
   ul. Szwajcarska 5 
   61-285 Poznań 

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Mnożnik kwoty bazowej 1,60. 
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witdpoznan.pl w zakładce "Praca". Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 656 77 19. 


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6816 z dnia 2016-12-23

  DATA OGŁOSZENIA: 23 grudnia 2016

  DATA WYNIKU: 27 stycznia 2017

  STATUS:  koniec naboru

  Nazwa stanowiska: referent prawny

  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Adres urzędu: ul. Szwajcarska 5 61-285 Poznań

  Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydata

  WYBRANA OSOBA: Aleksandra Zwolińska - Mańczak,   Siekierki Wielkie


 • 27.06.2016

  PRAKTYKANT W WYDZIALE FINANSOWO - KSIĘGOWYM

  Status naboru: zakończony
  poniedziałek, 27 czerwiec 2016 15:02
 • 16.05.2016

  MŁODSZY KONTROLER TRANSPORTU DROGOWEGO W POZNANIU

  Status naboru: zakończony - wybrano kandydata
  poniedziałek, 16 maj 2016 07:20

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  młodszy kontroler transportu drogowego
  do spraw kontroli transportu drogowego w Wydziale Inspekcji

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

   

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  Miejsce wykonywania pracy:

  • woj. wielkopolskie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • kontrola wykonywanie przewozów drogowych rzeczy i osób w celu eliminowania wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie dokumentacji pokontrolne, wydawanie decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej, sporządzanie propozycji wniosków o cofnięcie uprawnień przewozowych,
  • kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania licencji na krajowy transport osób i rzeczy, wydawania zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, wydawania zezwoleń w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych, działania jednostki kontrolowanej w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników, przygotowywanie wniosków do organów nadzorujących
  • współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, prowadzenie szkoleń z zakresu tematyki transportu drogowego dla funkcjonariuszy innych służb,
  • prowadzenie bieżącej analizy kontroli drogowych, prowadzenie sprawozdawczość z wykonywanych zadań kontrolnych, współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie przekazywania i zbierania danych statystycznych związanych z kontrolą oraz sporządzanie w tym zakresie informacji dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
  • udzielanie informacji ustnej w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogowego,
  • udział we wspólnych międzynarodowych kontrolach w ramach ECR, zlecanych przez Komisję Europejską. Współpraca na poziomie lokalnym z zagranicznymi służbami realizującymi takie same zadania,
  • opiniowanie projektów zmian w przepisach prawnych dotyczących transportu drogowego, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad kandydatami na inspektorów, przeszkalanie mniej doświadczonych kontrolerów.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Praca biurowa oraz praca w terenie – prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe.
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: średnie
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • kurs specjalistyczny dla służy kontroli drogowej zakończony złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901)
   • prawo jazdy, co najmniej kat. B,
   • posiadanie obywatelstwa polskiego,
   • ukończone 25 lat,
   • posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego,
   • nienaganna opinia i niekaralność za przestępstwo umyślne,
   • umiejętność obsługi komputera programy (WORD, Excel),
   • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego (ITD Support, TachoScan, CEN, program do kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych),
   • znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi,
   • znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi,
   • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
   • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych oraz kodeksu etyki służby cywilnej,
   • korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie w tym przestępstwa karno skarbowe.

  wymagania dodatkowe

  • szkolenie dla inspektorów ITD określone w ustawie o transporcie drogowym,
  • prawo jazdy kat. A, C, D, C+E, D+E,
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego co najmniej jeden ( angielski, rosyjski, niemiecki lub francuski) na poziomie komunikatywnym,
  • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków,
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów,
  • doświadczenie w kontroli mas i nacisków osi pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu wag stacjonarnych i dynamicznych,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • doświadczenia w pracy administracji publicznej,
  • znajomość przepisów unijnych i krajowych związanych z przewozem i transportem drogowym,
  • zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia. MTBiGM
   z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901),
  • kopia prawa jazdy.

  Inne dokumenty i oświadczenia

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

  Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  Inne informacje:

  • Składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl
  • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  • Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

  • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 656 77 19


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 181010
  Data ukazania się ogłoszenia: 16-05-2016
  Na stanowisko: młodszy kontroler transportu drogowego
  Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

  Wyniki naboru (osoby):
  1.
  Data publikacji wyniku: 16-06-2016
  Wybrany kandydat: Piotr Misiek, Ostrów Wielkopolski

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21