pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 22.06.2017
  1.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  czwartek, 22 czerwiec 2017 14:07

  Poznań, dn. 22.06.2017r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

  na wykonanie projektu systemu sygnalizacji pożarowej oraz projektu systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

  1. Informacje ogólne:
   Niniejsze zapytanie ze względu na jego wartość nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
  2. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
   Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek (dni robocze) w godz. 7.15-15.15
  3. Osoby uprawnione do kontaktu:
   Maciej Brzeziński, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego, kontakt: telefon 656-77-11, fax 656-77-10 email: witd@poznan.uw.gov.pl ; maciej.brzeziński@witdpoznan.pl
  4. Termin wykonania projektu: w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
  5. Termin składania ofert:
   Oferty należy składać do dnia: 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Zamawiającego lub na wskazane w punkcie III adresy poczty elektronicznej. Urząd jest czynny również 24 czerwca 2017 roku (sobota).
  6. Przedmiot Zamówienia
   1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
    31625100-4    Systemy wykrywania ognia,
    31625200-5    Systemy przeciwpożarowe.
   2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu projektu systemu sygnalizacji pożarowej oraz projektu systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.
   3. Miejsce wykonywania usługi: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena 100 %
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
   3. Całość usług objęta zostanie objęta umową, której wzór określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  8. Sposób przygotowania oferty:
   1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
   2. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
   3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
  9. Istotne postanowienia umowne:
   Na wykonanie zamówienie zostanie przedstawiona do podpisania umowa określająca: przedmiot umowy, termin realizacji, zobowiązania zarządcy, zobowiązania zamawiającego, warunki płatności, odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne, warunki odstąpienia i rozwiązania umowy. Wzór umowy z istotnymi postanowieniami stanowi załącznik znajdujący się na stronie BIP wraz z ogłoszeniem.
  10. Warunki udziału w postepowaniu:
   Wykonawca musi:
   1. Wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia lub dysponować osobą posiadającą powyższe doświadczenie – przez doświadczenie rozumie się wykonanie co najmniej jednego projektu systemu oddymiania lub systemu sygnalizacji przeciwpożarowej lub ukończone szkolenie z zakresu projektowania instalacji przeciwpożarowych w CNBOP.
   2. Wykazać się szkoleniem (kursem) producenta danego rozwiązania systemowego, potwierdzonego certyfikatem (atestem) ukończenia.
   3. Uzgodnić dokumentację projektową z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

   Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca załączy przynajmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia.
  11. Pozostałe postanowienia:
   1. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    • odwołania postępowania,
    • unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie,
    • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
    • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
    • prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
    • Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
   3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu

  Załącznik 1 - formularz ofertowo - cenowy

  Załącznik 2 - umowa

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Poznań

Olsztyn

Wrocław

Szczecin

61 656-77-21

89 533-63-47

71 326-51-65

91 311-56-40

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21