Najczęściej zadawane pytania w związku z Automatycznym Nadzorem nad Ruchem Drogowym.

 1. Gdzie złożyć wypełnione oświadczenie?
  Po wypełnieniu formularza należy odesłać go na adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Skrytka pocztowa 146, 05-090 Raszyn lub dostarczyć osobiście do Delegatury Wielkopolskiej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, której siedziba mieści się w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.
  W świetle obowiązujących przepisów niezbędne jest dostarczenie do Inspekcji Transportu Drogowego oryginału oświadczenia, w związku z czym nie należy przesyłać formularza faksem lub mailem.

 2. Co się dzieje po odesłaniu oświadczenia? Czy mogę od razu zapłacić mandat?
  Po odesłaniu/dostarczeniu poprawnie wypełnionego oświadczenia zostanie ono wprowadzone do systemu. W przypadku zaznaczenia oświadczenia nr 1 lub nr 3 i wyrażeniu zgody na przyjęcie mandatu karnego system wygeneruje mandat karny. Mandat zostanie wysłany na adres korespondencyjny sprawcy wykroczenia. Adresat ma 7 dni od daty odbioru przesyłki na zapłacenie grzywny.
  W przypadku zaznaczenia oświadczenia nr 2 Główny Inspektorat Transportu Drogowego skieruje  formularz do osoby wskazanej przez właściciela.

 3. Czy sprawa może skończyć się na pouczeniu?
  System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zakłada równe traktowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponieważ najczęstszą przyczyną ofiar śmiertelnych na polskich drogach jest nadmierna prędkość, Inspekcja Transportu Drogowego w takich sprawach co do zasady nie stosuje pouczeń.

 4. Czy jest możliwość rozłożenia mandatu na raty?
  Rozłożenie grzywny na raty może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek ukaranego. Wniosek ten może zostać złożony dopiero po przyjęciu mandatu (czyli po pokwitowaniu odbioru przesyłki pocztowej zawierającej mandat). Umotywowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje w nim zawarte (w szczególności dotyczące sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o rozłożenie grzywny na raty) należy przesłać do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.

 5. Jaki jest czas na nałożenie mandatu od chwili wykroczenia? Po jakim czasie następuje przedawnienie wykroczenia?
  Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego następuje zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

  W przypadku wypełnienia oświadczenia nr 1 i wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego: gdy nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu mandat karny może zostać nałożony w ciągu 180 dni od daty ujawnienia czynu.
  W przypadku wypełnienia oświadczenia nr 3 i wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego:
  czas na nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego wynosi 90 dni od daty wpływu do CANARD wypełnionego oświadczenia woli, zawierającego zgodę na przyjęcie mandatu karnego z tego tytułu.

  Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń, karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok i jednocześnie nie zostało w tym czasie wszczęte postępowanie. W przypadku wszczęcia postępowania, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od dnia popełnienia czynu.

 6. Od jakiej daty są naliczane punkty karne?
  Punkty karne naliczane są od dnia, w którym popełnione zostało wykroczenie (czyli dnia, w którym fotoradar wykonał zdjęcie pojazdu) i obciążają konto kierowcy przez 1 rok.

 7. Dlaczego Inspekcja Transportu Drogowego nie dołącza zdjęć z fotoradarów?
  W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych aby organ ścigania wysyłał właścicielowi zdjęcie z fotoradaru, które jest częścią gromadzonego materiału dowodowego, a ponadto żadne przepisy nie nakładają obowiązku rejestrowania wizerunku kierującego pojazdem (gdyby taki przepis istniał, niemożliwym stałoby się egzekwowanie odpowiedzialności wobec motocyklistów).

  Postępowanie w sprawie naruszeń przepisów ruchu drogowego, ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących realizowane jest w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zdjęcie jako materiał dowodowy jest załączone do akt sprawy, do których prawo wglądu obwiniony nabywa dopiero w sądzie – z chwilą zawiadomienia go o terminie pierwszej rozprawy, zgodnie z art. 67 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. W związku z powyższym wgląd do zdjęcia istnieje dopiero w przypadku gdy sprawa zostanie skierowana do sądu.

  Przyjmowania Petentów w Delegaturze Wielkopolskiej w Poznaniu, na ul. Szwajcarskiej 5 w zakresie okazywania obrazów naruszeń z urządzeń rejestrujących od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:00

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

 

Gorzów

Katowice

Kraków

Radom

95 72-55-101

32 42-88-150

12 416-51-22

48 629-87-43

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

MEDIA

O NAS

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21