pilamiasto pila
poznanmiasto poznan
gnieznomiasto gniezno
koninmiasto konin
lesznomiasto leszno
kaliszmiasto kalisz
 • 21.06.2017

  SPECJALISTA DO SPRAW ORGANIZACJI I LOGISTYKI

  Status naboru: w toku
  Termin składania dokumentów: 06.07.2017
  środa, 21 czerwiec 2017 07:23

  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  • specjalista do spraw: organizacji i logistyki / Wydział Administracyjno – Techniczny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

  WYMIAR ETATU: 1
  LICZBA STANOWISK: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  ADRES URZĘDU:
  ul. Szwajcarska 5 
  61-285 Poznań

   

  WARUNKI PRACY
  Praca biurowa, jednozmianowa. Praca na terenie województwa wielkopolskiego. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, komputer). Użytkowanie komputera powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie spraw z zakresu administrowania środkami trwałymi i wyposażeniem, w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad mieniem WITD w Poznaniu
  • Przygotowanie dokumentacji zakupowej oraz realizowanie zamówienia na dostawy i usługi, w celu zapewnienia działania WITD w Poznaniu
  • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki transportowej, materiałowo – technicznej, utrzymania czystości, porządku i estetyki WITD w Poznaniu w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa pracy
  • Zapewnienie sprawnej organizacji i logistyki wydarzeń organizowanych przez WITD w Poznaniu
  • Analizowanie możliwości pozyskania środków unijnych dla WITD w Poznaniu z aktualnie dostępnych funduszy
  • Samodzielne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów unijnych zgodnie
   z wytycznymi i zasadami pisania projektów oraz ich składanie do instytucji pośredniczących w celu pozyskania środków unijnych dla WITD w Poznaniu

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych związanych z przestrzeganiem terminów
  • Dobra organizacji pracy
  • Kreatywność, asertywność, komunikatywność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe w zakresie administracji
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych lub administrowaniem środkami trwałymi
  • Przeszkolenie w zakresie sporządzania wniosków o pozyskiwanie środków unijnych
  • Umiejętność sporządzania wniosków o pozyskiwanie funduszy europejskich
  • Umiejętność obsługi programów do zarządzania flotą pojazdów
  • Umiejętność obsługi programów do zarządzania środkami trwałymi

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 06.07.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
   ul. Szwajcarska 5
   61-285 Poznań

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone. W liście motywacyjnym proszę umieścić numer ogłoszenia, dane kontaktowe i adres do korespondencji. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy).

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witdpoznan.pl w zakładce „Praca”.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


  OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ


   


 • ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

  Aktualnie nie prowadzimy naboru na stanowisko inspektora transportu drogowego

  Zasady naboru kandydatów na stanowisko inspektora transportu drogowego, będącego stanowiskiem pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
  Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 ze zm.) inspektorem może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
  • posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,
  • ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.


  Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora transportu drogowego poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.


  Akty wykonawcze do ustawy o transporcie drogowym dotyczące wykonywania zawodu inspektora:

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych z dnia 31 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 901).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U. Nr 12, poz. 117).

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00

Poznań

Olsztyn

Wrocław

Szczecin

61 656-77-21

89 533-63-47

71 326-51-65

91 311-56-40

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Okazywanie obrazów naruszeń z urządzeń
rejestrujących od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 - 14:00

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21